MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 60 %
WWW: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2017

Popis:

I. Předmět a účel podpory

a) Investiční akce, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.
b) Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku (např. obnova části kanalizace, části oplocení, oprava jednotlivých míst komunikace, apod.), nedochází-li ke zhodnocování majetku. Opravou se rozumí zpravidla výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do předchozího nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím i jiných než původních materiálů, dílů součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

II. Druh podpory

Dotační titul 1 - Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
Dotační titul 2 - Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat do 22. 01. 2018 (do 12.00 hod.).
Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
+420 224 861 138
e-mail: info@mmr.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2017, pokud pro jejich území v jejím důsledku:
- Byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav " dotační titul č. 1.
- Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav " dotační titul č. 2.

II. Ostatní podmínky

Neuznatelnými náklady jsou náklady na zpracování žádosti o dotaci, náklady na provedení výběrového řízení, náklady na odměny manažerů jakož i případné náklady na vybudování nového protipovodňového opatření, i když je součástí projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz