MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování I.

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 5 milionů
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://branabrnenska.cz/sclld-2/opzvyzvy/vyzva-opz-c-2-socialni-sluzby-a-socialni-zaclenovani/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí až 100 %.

III. Organizační zabezpečení

Datum vyhlášení příjmu žádostí: 15. 11. 2017.
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2018, 12:00 hodin.
Kontaktní osoby: Mgr. Václav Dokoupil, dokoupil@branabrnenska.cz , mobil: +420 737 002 924Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce, Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.

II. Ostatní podmínky

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz