Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústí nad Orlicí
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/dotace-mesta

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost).
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací.
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru.
Rozvoj a údržba sportovišť.
Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí.

II. Druh podpory

Dotace je poskytována pouze bezhotovostním způsobem - převodem na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.
Uznatelné náklady jsou nezbytné náklady, které vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a byly uhrazeny do konce realizace projektu a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat od 4. 12. 2017 do 30. 4. 2018 pro projekty předkládané v oblasti Podpora údržby nemovitostí.
Žádosti je možné podávat od 4. 12. 2017 do 22. 1. 2018 pro projekty ve zbylých oblastech podpory.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické i právnické osoby a organizace, které vyvíjejí činnost zaměřenou na aktivity v podporované oblasti.
Vlastníci nemovitostí, které jsou uvnitř městské památkové zóny Ústí nad Orlicí a které nejsou kulturními památkami.

II. Ostatní podmínky

Žádost bude z dalšího řízení věcně příslušným odborem vyřazena:
a) pokud nebude úplná a žadatel ji na ústní nebo písemnou výzvu v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly ve lhůtě do 7 kalendářních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) nedoplní a neuvede do souladu s tímto programem,
b) pokud bude doručena jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem) nebo na jinou adresu,
c) nebude-li mít žadatel vyrovnané závazky vůči městu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz