MMR Podpora revitalizace území pro podprogram - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 25.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 10 milionů
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2018

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1.

II. Druh podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace.
Minimální výše dotace činí 300 000 Kč. Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

III. Organizační zabezpečení

Termín ukončení příjmu žádostí je 25. ledna 2018, 12:00 hod.
Informace budou žadatelům poskytovány ve vypsaných úředních hodinách na informačním centru MMR.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.

II. Ostatní podmínky

Objekt určený k demolici musí být ve výhradním vlastnictví příjemce podpory bez omezení vlastnického práva a musí mít platné Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz