Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 500 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98848/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí.
- Podpora údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.
Restaurování kulturních památek.
- Podpora restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 500 000 Kč.
Dotace maximálně 50 % u projektů právnických osob.
Dotace maximálně 75 % u projektů fyzických osob.

III. Organizační zabezpečení

Termín podání žádosti o dotaci je 1. 12. 2017 - 10. 1. 2018. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze v jednom podepsaném originále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Odbor kultury a památkové péče
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Kontaktní osoby:
Mgr. Karin Vitásková - odbor kultury a památkové péče - tel. 595 622 677, e-mail: karin.vitaskova@msk.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora).

II. Ostatní podmínky

Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz