Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mzcr.cz/dokumenty/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_11690_3.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zajištění dostatečné věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře - Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří:
a) Minimální věcné a technické vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče,
b) Vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky (např. CRP, INR atd.).

Zajištění dostatečného personálního zabezpečení v nových ordinacích praktických lékařů - Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta.

II. Druh podpory

Dotace v rámci projektů na "Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře" se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč.
Dotace v rámci projektů na "Zajištění dostatečného technického vybavení ordinace praktického lékaře" se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč. Přičemž část nákladů nepokrytých prostředky z dotace podle tohoto programu smí žadatel pokrýt prostředky z jiných veřejných zdrojů. Nákupní cena jednotlivých položek musí být do 40 tisíc Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají v průběhu celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace podané po 31. září bude poskytnuta dotace nejdříve od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Dotaci lze použít na náklady, které prokazatelně vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána.

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Doischerová tel. 224 972 338, e-mail: Lenka.Doischerova@mzcr.cz

V případě nezastižení kontaktujte:
Mgr. Pavlína Žílová tel. 224 972 120, e-mail: Pavlina.Zilova@mzcr.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Předkladatel (fyzická i právnická osoba), který plánuje poskytovat nebo začal poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

II. Ostatní podmínky

Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby. Při kratší ordinační době je poskytnutá dotace poměrně snížena.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz