Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Nezisková organizace
Obec
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Velikost dotace (Kč): do 200 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93817/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak:
a) vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery)
b) doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, modernizace, oprava a údržba unikátní technických atraktivit a historických objektů ve vazbě na cestovní ruch)
c) doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu "Cyklisté vítáni", výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola)
d) sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu

II. Druh podpory

Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 50 000 Kč a maximálně může dosáhnout 200 000 Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro příjem žádostí: od 29. 1. 2018 do 23. 2. 2018
Kontaktní osoby:
Mgr. Jaroslava Bednářová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 320, mob.: 776 774 283, e-mail: jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz.
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce a svazky obcí.
- Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

II. Ostatní podmínky

Dotaci lze poskytnout pouze na projekty, jejichž lokalizace je na území Pk.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz