Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 25 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93791/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Péče o vodní toky a vodní plochy.
Péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci.
Péče o cenné botanické či zoologické lokality.
Likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů.
Odstraňování migračních překážek pro živočichy.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 5 000 Kč.
Maximální výše grantu na jeden projekt činí 25 000 Kč.
Maximální možná míra dotace činí 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat nejpozději od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 do 12:00 hodin. Žadatel o dotaci doručí přihlášku osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením "Dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018" do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Kontaktní osoby: RNDr. Vladimír Vrána, tel.: 466 026 470, fax: 466 026 392, e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a jejich zařízení.
Neziskové organizace - školy, školská zařízení a další organizace tohoto typu.

II. Ostatní podmínky

Dotační program je vypsán pro právnické osoby (dále též jen žadatel), které byly založeny minimálně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto dotačního programu, působí na území Pardubického kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz