Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 40 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93807/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
Podpora tvořivosti - podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
Podpora zdravého životního styl - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 160 000 Kč.
Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 Kč.
Finanční podpora tvoří maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro příjem žádostí: 3. ledna 2018 - 31. ledna 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Renáta Hloušková - referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 337
e-mail: renata.hlouskova@pardubickykraj.cz

Ing. Martina Kubešová - referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697
e-mail: martina.kubesova@pardubickykraj.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Oprávněným žadatelem je nestátní nezisková organizace (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost), která má ve stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a byla založena nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

II. Ostatní podmínky

Kraj nemůže z této dotace podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz