Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 40 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93803/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podprogram A - Stavební obnova kulturních památek.
- Obnova střech včetně krovů a klempířských prvků.
- Statika, obnova roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády.
- Stavebně-historické průzkumy apod.
Podprogram B - Restaurování kulturních památek a jejich součástí.
- Restaurování oltáře, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitráže apod.
Podprogram C - Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru.
- Zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií - boží muka, kapličky, křížky apod.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt v podprogramech A a B činí 50 000 Kč.
Výše poskytnutého grantu na jeden projekt v podprogramu C činí 15 000 - 50 000 Kč.
Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem fyzická osoba, neziskový nestátní subjekt, církev, obec s velikostí do 3 tisíc obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.
Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 60 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem obec s velikostí nad 3 tisíce obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat nejpozději od 3. 1. 2108 do 31. 1. 2018.
Kontaktní osoby:
Mgr. Michal Drkula, tel. č. 466 026 557, e-mail: michal.drkula@pardubickykraj.cz (ORP Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Svitavy)
Ing. Milan Mariánek, tel. č. 466 026 169, e-mail: milan.marianek@pardubickykraj.cz (ORP Holice, Králíky, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk)
Bc. Tomáš Slonka, tel. č. 466 026 562, e-mail: tomas.slonka@pardubickykraj.cz (ORP Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
U podprogramů A a B je oprávněným žadatelem vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje.
U podrogramu C je oprávněným žadatelem vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

II. Ostatní podmínky

Příjemce nesmí převést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz