Humanitární dotace 2018

PDF
Tématická oblast: Sociální
NNO
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 8.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_dotace_2018_vyhlaseni.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

"OKAMŽITÁ POMOC": Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, humanitárního odminování, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb uprchlíků, vnitřně vysídlených a vracejících se osob, na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace nuceně vysídleného či vracejícího se obyvatelstva.
"DRR A ODOLNOST": Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v prioritních zemích dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce, konkrétně v Etiopii, Kambodži a Zambii. Projekty mají být zaměřeny na propojení humanitárních a rozvojových aktivit zejména v oblasti snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti na ně a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v tematických oblastech odpovídajících příslušnému programu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce 2018 - 2023.
"KOMPLEXNÍ HUMANITÁRNÍ KRIZE": Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Barmě/Myanmaru, Etiopii, Středoafrické republice a Ukrajině, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, ke zdravotní péči, vzdělávání, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení a základním zdrojům obživy, včetně celkové stabilizace, obnovy, snižování zranitelnosti a posilování odolnosti.

II. Druh podpory

"OKAMŽITÁ POMOC": Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.
"DRR A ODOLNOST": Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.
"KOMPLEXNÍ HUMANITÁRNÍ KRIZE": Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podávat do 8. leden 2018. Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři zpracovaném dle přiložených podkladů a s vyplněným a statutárním zástupcem předkladatele podepsaným formulářem "Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2018. Projekty a žádosti o dotaci přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: hana_volna@mzv.cz.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely; nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

II. Ostatní podmínky

V kontextu poskytování humanitární pomoci do zahraničí bude dále posuzována specifická zkušenost předkladatele s tímto poskytováním, dodržování zásad dobrého humanitárního dárcovství a mezinárodních standardů kvality poskytované pomoci, stvrzené přihlášením se k humanitárním zásadám FoRS (http://www.fors.cz/sdruzeni-fors/dokumenty/humanitarnistandardy-fors/), a prokázání konkrétní odbornosti realizátora a/nebo implementačního partnera odpovídající zaměření projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz