Humanitární dotační řízení - Sýrie 2018

PDF
Tématická oblast: Sociální
NNO
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 8.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 5 milionů
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/projekty/humanitarni_rizeni_syrie_2018_vyhlaseni.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb vnitřně vysídlených, v místě konfliktu usazených a vracejících se osob a na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace konfliktem postižených skupin obyvatel. Geograficky má být pomoc zaměřena dovnitř Sýrie, do kterékoliv části země postižené probíhajícím konfliktem, včetně příhraniční a přeshraniční pomoci poskytované syrskému obyvatelstvu. Výzva se netýká pomoci poskytované uprchlíkům ze Sýrie v sousedních či dalších zemích.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt činí 5 mil. Kč.
Žadatel je povinen se na financování podílet, a to alespoň ve výši 10 % z celkového rozpočtu projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné předkládat do 8. ledna 2018. Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři zpracovaném dle přiložených podkladů a s vyplněným a statutárním zástupcem předkladatele podepsaným formulářem "Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2018". Projekty a žádosti o dotaci přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: hana_volna@mzv.cz .
Případné dotazy zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu: hana_volna@mzv.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Spolky.
- Nadace, nadační fondy.
- Ústavy.
- Obecně prospěšné společnosti.
- Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

II. Ostatní podmínky

Každý předkladatel může předložit projekt s termínem realizace mezi 1. 1. a 31. 12. 2018.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz