Město Olomouc - Dotace v oblasti cestovního ruchu

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Rozvoj nabídky, služeb v oblasti cestovního ruchu, zvýšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu využívaných návštěvníky města, rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení nabídky produktů cestovního ruchu a jejich propagace.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 700 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit maximálně 130 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018 (včetně).
Kontaktní osoby:
Mgr. Karin Vykydalová, tel.: 585 513 171, e-mail: karin.vykydalova@olomouc.eu
Ing. Lucie Bartovská, tel.: 585 513 222 , e-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace, právnické nebo fyzické osoby.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz