Město Olomouc - Dotace v oblasti sportu

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit - pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně - kulturního života ve městě Olomouc.
Podpora celoroční činnosti sportovních organizací zahrnují zejména dotace na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, na stravování a ubytování, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje.
Program zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže je zaměřen na úhradu provozních výdajů souvisejících se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže.

II. Druh podpory

Podprogram 2/1: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 000 000 Kč. Maximální výše dotace může činit 1 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Podprogram 2/2: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 7 000 000 Kč. Maximální výše dotace může činit 2 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Podprogram 2/3: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 17 500 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč. Maximální výše dotace může činit 6 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí potrvá od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018 (včetně).
Kontaktní osoby:
Bc. Vojtěch Hala, tel.: 585 513 480, e-mail: vojtech.hala@olomouc.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
V podprogramu 2/1 mohou žádat nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické.
V podprogramu 2/2 jsou to nestátní neziskové organizace a právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci.
V podprogramu 2/3 mohou žádat nestátní neziskové organizace zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi s celostátní působností.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz