Město Olomouc - Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na zahraniční spolupráci, především na partnerská města formou podpory kulturních aktivit, festivalů, výstav a jiných akcí v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění a v dalších oblastech.
Program je dále zaměřen na podporu publikační činnosti týkající se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic, a to pod podmínkou, že budou vydané v cizím jazyce.
O podporu mohou rovněž žádat školské, akademické a další subjekty v souvislosti s navazováním spolupráce a sbližováním s odpovídajícími zahraničními institucemi.

II. Druh podpory

Dotace neinvestičního charakteru.
Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 300 000 Kč.
Minimální výše dotace je 5 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit maximálně 45 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018 (včetně).
Kontaktní osoby:
Mgr. Zdeňka Podlipská, Ph.D., tel.: 585 513 406
Mgr. Soňa Horká, tel.: 585 513 253 e-mail: zdenka.podlipska@olomouc.eu, sona.horka@olomouc.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace, právnické nebo fyzické osoby. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná

II. Ostatní podmínky

Dotace je vždy poskytována na období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz