Město Olomouc - Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 1.11.2018
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu aktivit, které významným dopadem slouží pro propagaci a rozvoj statutárního města Olomouce. Jedná se o podporu akcí, které pro svou mimořádnost - žadatel je dříve nepředpokládal či jsou svým charakterem specifické (je třeba podrobně zdůvodnit) - že nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce.
Dopadem aktivity se v tomto programu rozumí to, že její organizátor bude akci či činnost propagovat nebo jinak prezentovat jak na území statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, čímž osloví či jiným způsobem zasáhne jeho obyvatele, tak zejména na celostátní, případně i na mezinárodní úrovni. Aktivita musí proběhnout v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a prokazatelně přispět k propagaci a rozvoji města Olomouce.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 1 000 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podávat průběžně od 1. února 2018 nejpozději však do 1. 11. 2018 s tím, že pokud dojde k vyčerpání alokované částky, bude příjem žádostí zastaven.
Kontaktní osoby:
Petra Filipová
telefon 585 513 490
e-mail: petra.filipova@olomouc.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz