Město Olomouc - Tvorba a ochrana životního prostředí

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 16.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 50 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadů, a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat na území města Olomouce a další užší priority, případně specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního problému.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 450 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 50 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 9. 12. 2017 do 16. 1. 2018 (včetně).
Kontaktní osoby:
Miluše Příkazská, telefon: 588 488 347, mobil: 602 445 836, e-mail: miluse.prikazska@olomouc.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická i fyzická osoba nebo spolek, který realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ani jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz