Město Olomouc - Ochrana obyvatel

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 31.10.2018
Velikost dotace (Kč): do 180 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému.
Dále se jedná o pořízení, údržbu, modernizaci, renovaci a rozvoj technických prostředků, jednorázové akce určené pro děti a mládež tématicky zaměřené v oblasti podpory (např. dětské tábory, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže a veřejné akce).
Oblastí podpory je také vydávání periodických i neperiodických publikací a další formy specifických činností zaměřených na veřejnost v oblasti podpory v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 800 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 180 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 31. 10. 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).
Kontaktní osoby: Ing. Aleš Vysloužil, telefon: 588 488 530, mobil: 724 294 179, e-mail: ales.vyslouzil@olomouc.euPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz