OP PIK - Aplikace " Clean Sky 2 " Výzva V

PDF
Tématická oblast: Inovace
MSP
Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč): do 50 milionů
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-clean-sky-2-vyzva-v/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen "Nařízení Komise č. 651/2014"), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %.
Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 18. 12. 2017 (9:00 hod.) do 30. 4. 2018 (23:59 hod.).Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Podnikatelský subjekt.
- Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
- Žádost o podporu mohou předkládat pouze konsorcia splňující podmínky účinné spolupráce.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě.
Pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit čtyři projekty (tj. čtyři aktivní Žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně pět projektů (tzn. pět aktivních Žádostí o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz