Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v Plzeňském kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 2.2.2018
Velikost dotace (Kč): do 500 tisíc
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dotacni-program-podpora-protipovodnovych-opatreni-2018

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k územnímu řízení pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření.

II. Druh podpory

V rozpočtu Poskytovatele je na tento dotační program alokována částka ve výši 3 000 000 Kč.
Dotace maximálně 70 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, nejvýše 500 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Martina Landová, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- obec, která bude chráněná realizací plánovaného protipovodňového opatření
- dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na jehož území se bude plánované protipovodňové opatření realizovat

II. Ostatní podmínky

V rámci tohoto dotačního programu je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost o dotaci na zpracování jedné projektové dokumentace na realizaci plánovaného opatření. V případě, že žadatelem je dobrovolný svazek obcí, může svazek podat pouze jednu žádost za každou členskou obec. Předmět žádosti (vypracování DÚR) pak musí řešit území obce, jež je součástí svazku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz