ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
Lidské zdroje
Sociální
Inovace
Kultura
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Nezisková organizace
Občan
Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://fb.cz/co-podporujeme/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mládež a školy
- Kultura
- Dialogy a vědecké projekty
- Publikace
- Obnova památek
- Sociální projekty a podpora menšin
- Partnerství obcí a zájmových sdružení
- Stipendia


II. Druh podpory

Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Maximální výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů.


III. Organizační zabezpečení

Podání žádosti - POZOR nově: digitální online podoba žádostí viz aktuální znění stránek
K podání žádosti je nutné použít vždy aktuální formuláře z našich webových stránek.

Žádost je možné zkonzultovat s některým z odborných referentů sekretariátu podle příslušné projektové oblasti. Termín osobní schůzky je potřeba předem telefonicky domluvit.
Pracovníci sekretariátu došlé žádosti o příspěvek důkladně prověří a předloží je správní radě fondu k posouzení. Fond budoucnosti registruje a zpracovává po každé uzávěrce přibližně 200 projektů; příslušné zasedání správní rady se tudíž koná zpravidla nejdříve tři měsíce po uzávěrce příjmu projektů. Rozhodnutí správní rady je vždy písemně sděleno. Seznam schválených projektů je uveřejněn v rubrice Aktuality.

Zaregistrovány a předloženy správní radě jsou pouze kompletní žádosti zaslané poštou nebo doručené do kanceláře Fondu budoucnosti do termínu uzávěrky, který je na konci každého čtvrtletí (viz lhůty). Pro včasnost podání je rozhodující datum poštovního razítka (nejpozději datum konce uzávěrky).

Doporučení: Pokud je Váš projekt organizačně zvlášť náročný anebo se koná na počátku příslušného čtvrtletí, doporučujeme, aby byl podán s ještě větším předstihem, než je výše uvedeno.

Termíny uzávěrky pro projekty plánované v

1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku
2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku
3. čtvrtletí nebo později: do 31. března
4. čtvrtletí nebo později: do 30. června

Termíny uzávěrky pro projekty renovací památek
Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna, a to 15. srpna v příslušném roce. Jedná se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. Rozhodnuto o těchto projektech bude vždy koncem roku, kdy byla žádost podána.

Ve výjimečných případech, kdy by mohla být ohrožena realizace projektu, je možné podat žádost v termínech, které platí pro ostatní projektové kategorie. Týká se to výlučně žádostí, kdy se jedná o havarijní stav objektu nebo o projekt mimořádného významu pro česko-německé vztahy.

Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 15. prosinci pro následující akademický rok.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Co musí obsahovat kompletní žádost"
1. Jeden úplně a čitelně vyplněný formulář žádosti o příspěvek v němčině a jeden v češtině s příslušným počtem kopií. Formulář žádosti o příspěvek nad 100 000 Kč nebo 4.000 " zašlete v českém a německém jazyce společně s šesti kopiemi v každém jazyce (1 originál + 6 kopií v českém jazyce a 1 originál + 6 kopií v německém jazyce). U žádostí do 100 000 Kč nebo 4.000 " zašlete 1 originál v českém jazyce a 1 originál v německém jazyce. Obsah českého a německého formuláře musí být identický.

2. Písemné prohlášení partnera o spolupráci na projektu s bližším upřesněním jeho podílu na realizaci projektu. Partnerský dopis požadujeme v originále.
3. Písemné přísliby dalších dárců či písemná rozhodnutí o financování projektu od jiných organizací, příp. jejich zamítavá rozhodnutí.

Kromě bodu 1 stačí přílohy v jednom vyhotovení a nepožaduje se překlad do druhého jazyka.
Formuláře s přílohami prosím nesešívejte ani nevažte do desek, oddělte je pouze sponkami.


II. Ostatní podmínky

Kdo může žádat"
Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatel je povinen doložit písemné potvrzení partnera, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. Žadatelem či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba.

Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Výjimkou jsou projekty renovací památek, kde může realizace projektu být až dva roky. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje výlučně provozní náklady institucí.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz