Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 17

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

II. Druh podpory

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního z ...
Zobrazit detail

Individuální dotace OKHE 2017 v Plzeňském kraji Individuální dotace OKHE 2017 v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , NNO , Sociální , Přeshraniční spolupráce , Kultura , Bydlení , Doprava
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků dotačního programu: 3 000 000 Kč.
O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány ve výši maximálně 400 000 Kč.

III. Organizační zabezpečen ...
Zobrazit detail

Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji Individuální žádosti o podporu 2017 v Plzeňském kraji

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace

II. Druh podpory

Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost se všemi povinnými přílohami musí b ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 25.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy:
a. Živá kultura v Plzeňském kraji podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK
b. Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob zviditelnění všech aktivit nep ...
Zobrazit detail

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Inovace , Průmysl
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Plzeňský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Povinné aktivity:
a) Řízení projektu.
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.

Povinně volitelné aktivity: Žadatel si musí zv ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

Plzeňský kraj - Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu Plzeňský kraj - Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , Kultura
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 15.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu:
- Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
- Podpora při pořádání a organizování akcí, soustředění a soutěží zejména pro děti a mládež  ...
Zobrazit detail

Plzeňský kraj - Podpora literární tvorby a publikační činnost Plzeňský kraj - Podpora literární tvorby a publikační činnost

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 30.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem podpory je poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla.

Podporované aktivity:
- Přímá i nepřímá podpora rozvoje vydávání neperiodických publikací a ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 17


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz