Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
   celkový počet záznamů: 8

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více - měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.

II. Druh podpory

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více ve výši 1000 Kč za pololetí ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání, která ve výsledku povede ke:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 - 30 žáků a tento  ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace předsta ...
Zobrazit detail

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

Tématická oblast: MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců)
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 9.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého a začínajícího podnikání. Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a čin ...
Zobrazit detail

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje Program Inovační vouchery Ústeckého kraje

Tématická oblast: Inovace , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 26.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje podporuje spolupráci podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky. Finanční podpora motivuje firmy k navázání kontaktu s výzkumnými organizacemi. Primárním cílem programu je, aby první vzájemné seznámení posléze přerostlo v trvalou spolupráci.

Inovační voucher je jednorázová dotace, kter ...
Zobrazit detail

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 13.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

A) Ochrana životního prostředí:
- Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.
- Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.
- Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.
B) Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí:
- Podpora včelařů na území Ústeckého kraje.
- Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

II. ...
Zobrazit detail

Výzva Programu obnovy venkova pro Ústecký kraj Výzva Programu obnovy venkova pro Ústecký kraj

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Vzdělávání , Sociální , Kultura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 26.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby - zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností, úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti.
2. Chodníky a místní komunikace - opravy, výstavba chodníků a místních komunikací, veřejné osvětlení - pouze v případě souběhu ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 8


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz