Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 27.3.2017
   celkový počet záznamů: 9

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace Ústeckého kraje Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Maximální výše uznatelných výdajů na projekt činí 150 tis. Kč.
Výše poskytnuté dotace se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více - měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.

II. Druh podpory

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více ve výši 1000 Kč za pololetí ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání, která ve výsledku povede ke:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 - 30 žáků a tento  ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace předsta ...
Zobrazit detail

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 v Ústeckém kraji Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 v Ústeckém kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

II. Druh podpory

Kritéria a postup pro stanovení výše d ...
Zobrazit detail

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 21.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Programy zajišťující zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče.
Programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci  ...
Zobrazit detail

Ústecký kraj - Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Ústecký kraj - Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Priority výzvy jsou:
a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
c) podpora participace - podpora aktivit, které  ...
Zobrazit detail

Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sledovaný záměr dotace je zvýšení vybavenosti sídel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení kvality vod, omezení zdrojů bodového znečištění, zlepšení zásobování pitnou vodou, obnova narušeného vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti krajiny v pramenných oblastech, prevence a sníž ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 9


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz