Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 22.5.2017
   celkový počet záznamů: 10

IROP Výzva č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI" IROP Výzva č. 60 ?Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Jihomoravský kraj , Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Deinstitucionalizace sociálních služeb - budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
b) Rozvoj sociálních služeb - nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociá ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace Ústeckého kraje Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Maximální výše uznatelných výdajů na projekt činí 150 tis. Kč.
Výše poskytnuté dotace se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km a více - měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.

II. Druh podpory

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více ve výši 1000 Kč za pololetí ...
Zobrazit detail

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání, která ve výsledku povede ke:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 - 30 žáků a tento  ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže OP ŽP - 86. výzva, PO 3, SC 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace předsta ...
Zobrazit detail

Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 11.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Sledovaný záměr dotace je zvýšení vybavenosti sídel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení kvality vod, omezení zdrojů bodového znečištění, zlepšení zásobování pitnou vodou, obnova narušeného vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti krajiny v pramenných oblastech, prevence a sníž ...
Zobrazit detail

Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (I.) Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (I.)

Tématická oblast: NNO , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 19.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mlád ...
Zobrazit detail

Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti - (I.) Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti - (I.)

Tématická oblast: Lidské zdroje , NNO , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 19.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, rekvalifikace a další profesní vzdělávání (jen za určitých okolností specifikovaných v příloze č. 3 výzvy), zprostředkování zaměstnání, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na u ...
Zobrazit detail

Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (I.) Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (I.)

Tématická oblast: Vzdělávání , NNO , Sociální
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 19.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
1.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
1.3 Příměstské tábory
1.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
1.5 Dětské skupiny
1.6 Vzdělávání pečujících osob

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro ...
Zobrazit detail

Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání - (I.) Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání - (I.)

Tématická oblast: MSP , NNO , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 19.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem této části je rozšířit sociální podnikání v území MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce. Podpořit podnikatelské aktivity prospívající a životnímu prostředí- Cílem je také vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projek ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 10


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz