Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
   celkový počet záznamů: 8

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 30.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program je určen školám poskytujícím stupeň vzdělávání na území Královéhradeckého kraje. Etická výchova na škole může být samostatným vyučovacím předmětem nebo je tvořena souborem aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí s pozitivním působením na příčiny většiny negativních společenských jevů. Zahrnuje aktivity a činnosti směřující především k navázaní  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Společné řízení rizik Interreg V-A Česká republika - Polsko Společné řízení rizik

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na přeshraniční akceschopnost, tedy schopnost včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální povahy, nebo vyvolané lidskou činností.

Investiční priority:
- Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik.
- Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 30.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program je založen na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. Předkládané projekty mají iniciovat či rozvíjet aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie primární p ...
Zobrazit detail

Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora je určena na úpravy a značení lyžařských běžeckých tras v sezoně 2016/2017 v rámci zlepšení úrovně služeb cestovního ruchu. Cílem výzvy je zvýšení návštěvnosti Královéhradeckého kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Úpravy lyžařských běžeckých tras;
- pořízení nového a úpravy stávajícího orientačního značení těchto tras.

II. Druh podpory

Celková alo ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 8


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz