Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
   celkový počet záznamů: 10

Dotace na individuální účel - jednorázové akce Dotace na individuální účel - jednorázové akce

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl , Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výstavba nových školicích center.
Rekonstrukce stávajících školicích center.
Pořízení vybavení školicích prostor - nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
Pořízení vzdělávacích programů.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na v ...
Zobrazit detail

Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura , Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 14.7.2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora je určena na úpravy a značení lyžařských běžeckých tras v sezoně 2016/2017 v rámci zlepšení úrovně služeb cestovního ruchu. Cílem výzvy je zvýšení návštěvnosti Královéhradeckého kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Úpravy lyžařských běžeckých tras;
- pořízení nového a úpravy stávajícího orientačního značení těchto tras.

II. Druh podpory

Celková alo ...
Zobrazit detail

5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika 5. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Dopravní telematika

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj , Obec , Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 29.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a p ...
Zobrazit detail

6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část 6. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ,VOŠ-Královéhradecká část

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
- R ...
Zobrazit detail

8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky 8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a tec ...
Zobrazit detail

   celkový počet záznamů: 10


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz