Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 16.10.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 17

Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020 Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně - technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

II. Druh podpory

Min ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
- kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním - označení A2.
- kotel na biomasu s ručním přikládáním - označení A3R.
- kotel na biomasu s automatickým přikládáním - označení A3A.
- tepelné čerpadlo - označení  ...
Zobrazit detail

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Inovace , Průmysl
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Plzeňský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Povinné aktivity:
a) Řízení projektu.
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.

Povinně volitelné aktivity: Žadatel si musí zv ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

Program obnovy venkova Pardubického kraje Program obnovy venkova Pardubického kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura , Cestovní ruch , Sociální , Kultura
Žadatel: Obec , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 20.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně.
Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu.
Dotační titul 4: Výstavba, rekonstrukce a oprava místních ...
Zobrazit detail

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program 4 - podpora subjektů činných v oblasti kultury Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program 4 - podpora subjektů činných v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora bude poskytována subjektům činným v oblasti kultury, které popularizují kulturní dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty kraje. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání  ...
Zobrazit detail

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Čtyři oblasti podpory:
1. Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1)
2. Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2)
3. Podpora prorodinných aktivit (Program 3)
4. Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvk ...
Zobrazit detail

1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I 1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I

Tématická oblast: Cestovní ruch , Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací).
- Cyklodoprava (Podpořeny mohou být samostatné cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.).
a) Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravenýc ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 17


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz