Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
    1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 24

Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020 Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně - technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

II. Druh podpory

Min ...
Zobrazit detail

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže - Jedná se především o podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží.
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců - Podpora sportovní činnosti zdravotně handicapovaných sportovců z Par ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
Podpora tvořivosti - podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
Podpora zdravého životního styl - podpora aktivit, které bu ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Péče o vodní toky a vodní plochy.
Péče o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci.
Péče o cenné botanické či zoologické lokality.
Likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů.
Odstraňování migračních překážek pro živočichy.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 5 000 Kč.
Maximální výše grantu na jeden projek ...
Zobrazit detail

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Nezisková organizace , Obec , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak:
a) vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity ...
Zobrazit detail

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram A - Stavební obnova kulturních památek.
- Obnova střech včetně krovů a klempířských prvků.
- Statika, obnova roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády.
- Stavebně-historické průzkumy apod.
Podprogram B - Restaurování kulturních památek a jejich součástí.
- Restaurování oltáře, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitr ...
Zobrazit detail

Podpora pořízení územních plánů v Pardubickém kraji Podpora pořízení územních plánů v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity vyplývají ze stavebního zákona. Podmínkou přijetí žádosti je schválené zadání územního plánu. Podpora se týká jedné smluvní etapy, tzn. zpracování návrhu nebo upraveného návrhu územního plánu, dokončené v roce 2018.

II. Druh podpory

Minimální výše podpory na jednu dokumentaci v jednom rozpočtovém roce je 20 000 Kč.
Maximální výše podpory je 150 000 ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | >  >>   celkový počet záznamů: 24


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz