Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 22.5.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 15

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace Interreg V-A Česká republika - Polsko Vzdělání a kvalifikace

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu s výjimkou rekonstrukce/přestavby a modernizace stávajících lokálních a regio ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program 4 - podpora subjektů činných v oblasti kultury Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji Program 4 - podpora subjektů činných v oblasti kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora bude poskytována subjektům činným v oblasti kultury, které popularizují kulturní dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty kraje. Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních a regionálních tradic a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání  ...
Zobrazit detail

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Čtyři oblasti podpory:
1. Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1)
2. Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2)
3. Podpora prorodinných aktivit (Program 3)
4. Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvk ...
Zobrazit detail

Výzva MAS ORLICKO, z.s. - OPZ - Podpora sociálně vyloučených lokalit_I. Výzva MAS ORLICKO, z.s. - OPZ - Podpora sociálně vyloučených lokalit_I.

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem této výzvy je zajištění realizace komunitní sociální práce ve městě Ústí nad Orlicí s vymezenou cílovou skupinou osob.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 800 000 Kč.
Míra podpory činí až 100 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žá ...
Zobrazit detail

Výzva MAS ORLICKO, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření I. Výzva MAS ORLICKO, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb určených osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS ORLICKO, z.s.

Podporované aktivity:
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpole ...
Zobrazit detail

Výzva MAS ORLICKO,z.s. - OPZ Zajištění služeb STD v ORP Králíky Výzva MAS ORLICKO,z.s. - OPZ Zajištění služeb STD v ORP Králíky

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem opatření je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení a služeb zaměstnanosti v území MAS ORLICKO z.s., garantovaných lokálními aktéry v území s potenciálem uplatňování víceúrovňového přístupu působení v území. Výzva je zaměřena na projekty pro poskytování služby sociálně terapeutických díle ...
Zobrazit detail

1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017) 1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 21.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
Pořízení vybavení budov a učeben.
Pořízení kompenzačních pomůcek.
Zajištění v ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 15


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz