Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 13.2.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 32

Dotace Jihomoravského kraje - Do světa! Dotace Jihomoravského kraje - Do světa!

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

Podporované aktivity:
Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje (Zadarská župa, Bjelovarsko- ...
Zobrazit detail

Dotace na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji Dotace na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 16.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Tento dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku.

II. Druh podpory

Celková alokace programu ...
Zobrazit detail

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci lze použít např. na:
pořízení budov a staveb,
pořízení strojů a zařízení,
pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,
reklamu a nákup reklamních předmětů,
nákup pozemku,
pořízení nábytku do provozovny,
nákup dopravního prostředku,
pořízení nářadí,
pořízení licencí a patentů,
tvorbu webových stránek,
tvorbu katalogu zboží,
leasing,
úhradu nájemného za ...
Zobrazit detail

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.3.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených:
- na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin,
- na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní) v oblasti národnostních menšin,
- na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti),
- na podporu mimořádných kulturních a ...
Zobrazit detail

Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace z rozpočtu JMK se NNO poskytuje účelově a lze ji použít pouze na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) provozované služby.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace 5 000 Kč.
Maximální výše dotace 200 000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři elektronicky (odesláním přes Dot ...
Zobrazit detail

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

II. Druh podpory

Celková částka určená pro program je 10 mil. Kč.
Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

III. Organizač ...
Zobrazit detail

Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji" Dotační program ?Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji?

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , NNO
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 3.4.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cíle Dotačního programu:
- podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
- podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
- podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů,
- vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pr ...
Zobrazit detail

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 28.2.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem Dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017 je účelová neinvestiční finanční podpora projektů certifikovaných1 protidrogových programů a služeb nebo programů a služeb:
Služby a programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti:
- Dílny pro uživatele drog
- Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivity služeb
- Projekty zaměř ...
Zobrazit detail

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogra ...
Zobrazit detail

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zaj ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 32


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz