Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 28.4.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 11

IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ IROP Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Liberecký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k  ...
Zobrazit detail

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 7.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji - strategický cíl A - Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit.

Podpor ...
Zobrazit detail

Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 4.8.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Důvodem poskytnutí dotace je naplňování státní politiky plánování v oblasti vod a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje za účelem zvýšení kvality životního prostředí a života obyvatel v sídelních útvarech do 2000 obyvatel a místních (městských) částech ve Zlínském kraji.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
- zlepšení zásobo ...
Zobrazit detail

Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji Program Vouchery Asistence ve Zlínském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zlínský kraj vyhlašuje Program Vouchery Asistence s alokací 3 mil. Kč v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Jedná se o poskytnutí dotace veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Podporovanými aktivitami jsou:
Příprava strategického projekt ...
Zobrazit detail

1. Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora prorodinných opatření-I. 1. Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora prorodinných opatření-I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je zvýšit dostupnosti služeb péče o děti a podpořit opatření na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a znovu začlenění žen (s malými dětmi či pečující o závislé osoby) na trh práce. Především jde o zlepšení cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti, rozšíření jejich provozu v odpoledních hodinách. Dále možnosti podpory denníc ...
Zobrazit detail

1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy 1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba pod ...
Zobrazit detail

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora zaměstnanosti-I. 2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s. - OPZ-Podpora zaměstnanosti-I.

Tématická oblast: Vzdělávání , Lidské zdroje
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 30.5.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva MAS - Partnerství Moštěnka je realizována v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS - Partnerství Moštěnka na roky 2014-2020 "Náš region - naše radost". V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb  ...
Zobrazit detail

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení 2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Aktivita Infrastruktura základních škol.
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj  ...
Zobrazit detail

3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví 3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Olomoucký kraj , Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 8.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a tec ...
Zobrazit detail

5.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech 5.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba pod ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 11


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz