Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 12

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

II. Druh podpory

80 % ze způsobi ...
Zobrazit detail

Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc Interreg V-A Česká republika - Polsko - Technická pomoc

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Pardubický kraj , Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Jedná se o finanční podporu, která má zabezpečit kvalitní řízení a provádění programu např. formou vzdělávání pracovníků zapojených do programu, poskytováním poradenských služeb potenciálním žadatelům nebo realizací aktivit publicity atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Ustavení a zajištění fungování řídících a implementačních struktur a zajištění řádné implementace  ...
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Tématická oblast: Životní prostředí , Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
- Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace.
- Prioritní osa 4 - S ...
Zobrazit detail

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy " integrované projekty ITI IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ? integrované projekty ITI

Tématická oblast: Infrastruktura , Doprava
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Moravskoslezský kraj , Olomoucký kraj , Plzeňský kraj , Středočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastru ...
Zobrazit detail

Moravskoslezský kraj - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Moravskoslezský kraj - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Tématická oblast: Životní prostředí , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte ...
Zobrazit detail

OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva

Tématická oblast: MSP , Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.9.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximál ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko " kraje OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko ? kraje

Tématická oblast: Lidské zdroje , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj , Karlovarský kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny " podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
- Poskytování poradenské činnosti za účelem zjiš ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan , Obec , Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro na ...
Zobrazit detail

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí.
- Podpora údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.
Restaurování kulturních památek.
- Podpora restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zp ...
Zobrazit detail

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

NM 1/15 Dokumentace národnostní kultury.
- Studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic.
- Ediční činnost.
- Podpora vzniku dokumentárních děl s národnostní tématikou.
NM 2/15 Umělecké aktivity s národnostní tématikou.
- Festivaly a přehlídky regionálního významu.
- Významné koncerty a představení.
NM 3/15 Kulturně - vzdělávací a výchovné aktivity.
- Multikult ...
Zobrazit detail

    1 | 2 | >  >>   celkový počet záznamů: 12


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz