Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

MK ČR - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit MK ČR - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích.
Zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR.
Racionalizace zpracování knihovních fondů poskytováním služeb sdílené katalogizace.
Redukce objemu katalogizačních prací.
Kooper ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora překladu české literatury MK ČR Podpora překladu české literatury

Tématická oblast: Kultura , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí; lze žádat o podporu:
1) celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % celkového rozsahu),
2) ukázky v rozsahu 10-25 normostran textu.

II. Druh podpory

V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu ( ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí "kulatá" (např. 100., 200., apod.), popř. výročí "půlkula ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na podporu kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.

II. Druh podpory

Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu.

III. Organizační zabezpeč ...
Zobrazit detail

MK ČR Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit MK ČR Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění.
Přednost mají světové a evropské festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi (AITA/IATA - CISM - CI ...
Zobrazit detail

MK ČR Program poskytovaní příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury MK ČR Program poskytovaní příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury.

II. Druh podpory

Tvůrčí stipendium - finanční částka přiznaná žadateli na tvůrčí účely, tj. na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do dvou let s možností prodloužení nejméně o 1 rok. Výsledkem pobytu bude umělecké dílo,  ...
Zobrazit detail

MK ČR Státní fond kultury MK ČR Státní fond kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.
- Ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací.
- Získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů.
- Výstavní a přednášková činnost.
- Propagace české kultury v zahraničí.
- Pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí.
- Podpora kulturních proj ...
Zobrazit detail

MMR ČR - EUROKLÍČ 2018 MMR ČR - EUROKLÍČ 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
Dotace se poskytuje na realizaci záměru, jehož investorem je nestátní nezisková organizace.

II. Druh podpory

Státní podpora je poskytována jako systémov ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Tématická oblast: Infrastruktura , Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Investiční akce, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součá ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů MMR ČR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
- Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov.
- Odstraňování bariér uvnitř budov.
- Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách.
- Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budová ...
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz