Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 11.12.2017
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 342

MK ČR Státní fond kultury MK ČR Státní fond kultury

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.
- Ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací.
- Získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů.
- Výstavní a přednášková činnost.
- Propagace české kultury v zahraničí.
- Pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí.
- Podpora kulturních proj ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018 MMR ČR - Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018

Tématická oblast: NNO , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 18.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady.
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení - Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujícíc ...
Zobrazit detail

MMR ČR - EUROKLÍČ 2018 MMR ČR - EUROKLÍČ 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
Dotace se poskytuje na realizaci záměru, jehož investorem je nestátní nezisková organizace.

II. Druh podpory

Státní podpora je poskytována jako systémov ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Tématická oblast: Infrastruktura , Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 22.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

a) Investiční akce, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součá ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů MMR ČR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
- Odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov.
- Odstraňování bariér uvnitř budov.
- Bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách.
- Pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budová ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Podpora bydlení 2018 - Bytové domy bez bariér MMR ČR - Podpora bydlení 2018 - Bytové domy bez bariér

Tématická oblast: Infrastruktura , Bydlení
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 5.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

II. Druh podpory

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 2 ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Podpora bydlení 2018 - Podporované byty MMR ČR - Podpora bydlení 2018 - Podporované byty

Tématická oblast: Infrastruktura , Bydlení
Žadatel: Kraj , Obec , Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 5.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav.

II. Druh podpory

Jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo vstupního upravitelného bytu, činí finan ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

II. Druh podpory

Pro dotační titul č. 1: Dotac ...
Zobrazit detail

MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2018 - dotační titul "Územní plán" MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2018 - dotační titul ?Územní plán?

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporováno:
- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí ...
Zobrazit detail

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách MMR Podpora revitalizace území pro podprogram - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 25.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1.

II. Druh podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace.
Minimální výše ...
Zobrazit detail

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 342


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz