Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů

Tématická oblast: Zemědělství
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření je zacíleno na zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury (v rozsahu kontroly a prosazování společné rybářské politiky), a to zejména s ohledem na globální, integrovaný a společný přístup a spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Vývoj, nákup a instalace kom ...
Zobrazit detail

OP Technická pomoc - Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém OP Technická pomoc -  Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

Tématická oblast: Infrastruktura , Informační systémy
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha , Česká republika
Datum uzávěrky: 30.9.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory
Zajištění provozu, správy a potřebného rozvoje všech částí MS pro programové období 2007-2013 z pohledu udržitelnosti a přístupnosti implementační struktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí.
Pořizování HW a SW komponent (SSW licence) a souvisejících služeb a podpor pro provoz monitorovacího systému pro období 2014"2020 jako celku.
Provoz, správa a rozv ...
Zobrazit detail

OP Technická pomoc - Výzva č. 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství OP Technická pomoc - Výzva č. 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Hlavní město Praha , Česká republika
Datum uzávěrky: 30.9.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory
SC 1.1:
- Zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce (zejména MMR a MF-PCO) a ŘO OPTP z hlediska mezd a nezbytného materiálu, vybavení a administrativní a technické podpory jejich činností.
- Systém vzdělávání pro zaměstnance subjektů zapojených do implementace ESIF a pro zaměstnance subjektů ukončujících programové období 2007-2013, horizontálních subj ...
Zobrazit detail

OP Technická pomoc - Výzva č. 3 Podpora kapacity pro implementaci ISIF na nižší než národní úroveň OP Technická pomoc - Výzva č. 3 Podpora kapacity pro implementaci ISIF na nižší než národní úroveň

Tématická oblast: Informační systémy
Žadatel: Ostatní , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.9.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Provozní náklady související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI). Jedná se např. o provozní náklady, personální náklady z hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s veřejností, finanční náklady, náklady související s monitorováním a hodnocením strategie a nákla ...
Zobrazit detail

OP Technická pomoc " Výzva č.4 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství OP Technická pomoc ? Výzva č.4 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Tématická oblast: NNO
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.9.2023
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena pro tzv. "zastřešující" nestátní neziskové organizace, a to na podporu projektů, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů prioritní osy. Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Podporovanými aktivitami jsou:
Podporovány budou aktivity v následujících oblastech:
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (zejm ...
Zobrazit detail

OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy pro individuální projekty systémové je zejména snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Budou podpořena následující témata:
A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení.
B. Podpora kvality v systému poradenství.
C. Podp ...
Zobrazit detail

OP VVV Výzva č. 02_17_043 Teaming II OP VVV Výzva č. 02_17_043 Teaming II

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.11.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výzva je zaměřená na komplementární podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 v Horizontu 2020 - rámcovém programu pro výzkum a inovace (dále jen Horizont 2020), která směřuje k rozvoji výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

II. Druh podpory

Celková alokace výzvy je 900 000 000 Kč.
Minimální výše výdajů: neurčeno.
Maximá ...
Zobrazit detail

OP VVV Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ OP VVV Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 26.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Aktivita č. 1: Řízení projektu
Aktivita č. 2: Zkvalitnění studijního prostředí Aktivita cílí na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány na ...
Zobrazit detail

OP VVV Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) OP VVV Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Tématická oblast: Vzdělávání , Sociální
Žadatel: Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Povinné aktivity:
1) Žadatel kategorie I
- Aktivita č. 1: Řízení projektu
V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část.
- Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
Žadatel je povinen r ...
Zobrazit detail

OP VVV Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III. OP VVV Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III.

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Povinné aktivity:
Řízení projektu, evaluace, spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností, podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

II. Druh podpory

Celkový finanční objem činí 350 mil. Kč.
Minimální výše dotace je 200 mil. Kč a maximální výše dotace je 350 mil. Kč.
Projekty budou financovány až do výše 100 % celkových způ ...
Zobrazit detail

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz