Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) formou zpracování projektových dokumentací prvků územních systémů ekologické stability v krajině.
- Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných - zpracování návrhu a souč ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod OP ŽP - 80. výzva, PO 1, SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
- aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentr ...
Zobrazit detail

OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství OP ŽP - 81. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj , Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných aktivit:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvy ...
Zobrazit detail

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu v Královéhradeckém kraji Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování koordinace aktivit cestovního ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich turistického potenciálu.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 90 %.
Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
Maximální výše dotace je 300 000 Kč.

III. Org ...
Zobrazit detail

Podpora činnosti turistických informačních center v Královéhradeckém kraji Podpora činnosti turistických informačních center v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.
Minimální výše dotace je 20 000 Kč.
Maximální výše dotace je 50 000 Kč.

III. Organizační zabe ...
Zobrazit detail

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro členy JPO II a JPO III.

II. Druh podpory

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 80 %.
Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
Maximální výše dotace je 20 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí je od 2. 1. 2018 (8:00 hod.) do 31. 1. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní oso ...
Zobrazit detail

Podpora kulturních aktivit v Královéhradeckém kraji Podpora kulturních aktivit v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 21.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

- Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit: Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti: divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových proje ...
Zobrazit detail

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS v Královéhradeckém kraji Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Finanční podpora na pořízení a zpracování nového územního plánu v souladu s metodikou MINIS.

II. Druh podpory

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše grantu na jeden projekt činí 150 000 Kč.
Maximální možná míra dotace činí 40 % celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat od 2. 1. 2018 (8:0 ...
Zobrazit detail

Podpora svazků obcí v Královéhradeckém kraji Podpora svazků obcí v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Lidské zdroje
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program je určen na částečnou úhradu výdajů na manažera svazků obcí, zabezpečujícího odborný servis a podporu činnosti dobrovolných svazků obcí.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je stanovena na 30 000 Kč.
Maximální výše dotace je stanovena na 100 000 Kč.
Maximální možný podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.

III. Organizační za ...
Zobrazit detail

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program je založen na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. Předkládané projekty mají iniciovat či rozvíjet aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie primární p ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | >  >>   celkový počet záznamů: 31


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz