Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 11.12.2017
<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 342

OP Zaměstnanost Úřad vlády ČR (systémové projekty) OP Zaměstnanost Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

A) Podpora rozvoje kvality adiktologických služeb, která bude realizována prostřednictvím:
- mapování a síťování - včetně práce s obcemi,
- vzdělávání v adiktologických tématech,
- zavádění nových metod při práci s uživateli služeb.

B) Podpora vytváření a realizace aktivit a nástrojů zaměřených na sociální začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, podpora tz ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 10, Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ OP Zaměstnanost Výzva č. 10, Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Regionální individuální projekty jsou zaměřeny na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, mají jasně stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny na cílové skupiny jednotlivců, kterým zajišťují komplexní řešení jejich situace ve vztahu k trhu práce s důrazem na individuální přístup ke klientům. Projekty rozšiřují stávající programy a nástroje APZ a rozšiřují  ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

Tématická oblast: Sociální , MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.11.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik.
B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik.

II. Druh podpory

Plánovaná alokace výzvy činí 127 500 000 Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč a maximální výše dotace je 6 000 000 Kč.
Pr ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , Lidské zdroje
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.
Podporované jsou aktivity zaměřené na azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny a  ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 54 Výzva pro organizační složky státu a jimi zřízené / zřízené příspěvkové organizace OP Zaměstnanost Výzva č. 54 Výzva pro organizační složky státu a jimi zřízené / zřízené příspěvkové organizace

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , Lidské zdroje
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.5.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Cílem výzvy je soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků. Projekty lze naplánovat maximálně na dobu 5 let.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené  ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Tématická oblast: Sociální , Bydlení
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 13.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora v rámci výzvy směřuje zejména do služeb sociální prevence a terénních služeb sociální péče zaměřených na osoby se zdravotním postižením a osoby, které se nalézají v nepříznivé sociální situaci (osoby bez přístřeší, osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby, uživatelé návykových látek, rodiny s dítětem apod.). Cílem služeb je sociální začleňování osob sociálně v ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání , Lidské zdroje
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Popis podporovaných aktivit
a) Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a zařízení ústavní péče pro děti. Rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci, odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb. Rozvo ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 71 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Výzva č. 71 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec , Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí.
- Podpora kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů.
- Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí.
- Nová řešení v sociálních službách a sociální práci.
- P ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu) OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

Tématická oblast: Sociální , Bydlení
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 13.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Popis podporovaných aktivit:
a) Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj nových služeb komunitní ...
Zobrazit detail

OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Tématická oblast: Sociální , Lidské zdroje
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2021
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Jedná se např. o podporu komunitních center, sociálního podnikání, podporu cílových skupin na trhu práce, příměstské tábory pro děti atd.

Podporovanými aktivitami jsou:
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociáln ...
Zobrazit detail

<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 342


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz