Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 18.9.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Inovace
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců) , Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci lze použít např. na:
pořízení budov a staveb,
pořízení strojů a zařízení,
pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,
reklamu a nákup reklamních předmětů,
nákup pozemku,
pořízení nábytku do provozovny,
nákup dopravního prostředku,
pořízení nářadí,
pořízení licencí a patentů,
tvorbu webových stránek,
tvorbu katalogu zboží,
leasing,
úhradu nájemného za ...
Zobrazit detail

Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina Dotace v oblasti neprofesionálního umění v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina.
Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účink ...
Zobrazit detail

Dotace z Grantového fondu města Benešov Dotace z Grantového fondu města Benešov

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Benešov
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Město na základě rozhodnutí svých orgánů (Rada města Benešov, Zastupitelstvo města Benešov) poskytuje vybraným subjektům dotace za účelem podpory sociálních služeb a zdravotnictví.

II. Druh podpory

Na poskytnutí dotace není právní nárok a dotace nemusí být poskytnuta v plné výši.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o poskytnutí dotace v příslušném období lze podat ne ...
Zobrazit detail

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

II. Druh podpory

80 % ze způsobi ...
Zobrazit detail

Dotační program politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí Dotační program politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a patologického hráčství na území statutárního města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem peněžních ...
Zobrazit detail

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je v souladu s ustanovením § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů naplňovat účel vodního zákona a využívat příjmy z poplatků za odběr podzemní vody formou dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovanou jednotlivými dotačními podprogra ...
Zobrazit detail

Dotační programy Ministerstva obrany pro nestátní neziskové organizace Dotační programy Ministerstva obrany pro nestátní neziskové organizace

Tématická oblast: Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 29.9.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotační program č. 1: Rozvoj vojenských tradic.
Dotační program č. 2: Péče o válečné veterány.
Dotační program č. 3: Podpora boje proti korupci v obranném sektoru.
Dotační program č. 4: Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách.
Dotační program č. 5: Příprava občanů k obraně státu.
Dotační program č. 6: Slavnostní a pietní akty.
Dotační program č. 7: P ...
Zobrazit detail

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2019
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět podpory
- obnova a zajištění lesních porostů:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),
b) umělá obnova sadbou první (b),
c) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (d),
- výchova lesních porostů:
a) výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba) (f),
b) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zaj ...
Zobrazit detail

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

II. Druh podpory

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního z ...
Zobrazit detail

Fond životního prostředí města Plzeň Fond životního prostředí města Plzeň

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Projekty zlepšující stav životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
Projekty týkající se: čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby hřišť a dětských herních prvků, ochrany zemědělského a lesního fondu a ochr ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 399


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz