Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 31.12.2017
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Tématická oblast: Sociální , Infrastruktura
Žadatel: Obec , Kraj , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitac ...
Zobrazit detail

IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace je určena na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Specifickým cílem je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.
Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s příp ...
Zobrazit detail

Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel výhradně na biomasu,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpory

Maximální výše způsobilých výdajů žádosti fyzické osoby o posky ...
Zobrazit detail

Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství Jihomoravský kraj - Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Tématická oblast: Životní prostředí , Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmět dotace: podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Podprogram 1.
1. Podpora v oblasti vodárenství
Cílem podprogramu je podporovat investiční projekty určené ke zvýšení podílu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů, včetně dostupnosti kvalitní pitné vody, podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhov ...
Zobrazit detail

Kotlíková dotace Ústeckého kraje Kotlíková dotace Ústeckého kraje

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na u ...
Zobrazit detail

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina.

Podporované aktivity:
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, který splňuje požadavky Nařízení Komise.
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v ro ...
Zobrazit detail

Kraj Vysočina - Dotace lesy Kraj Vysočina - Dotace lesy

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Typy podporovaných projektů:
Obnova lesů poškozených imisemi (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek).
Obnova, zajištění a výchova porostů (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě).
Příspěvek na ekologické a k přírodě š ...
Zobrazit detail

Kraj Vysočina - Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech Kraj Vysočina - Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem:
- náklady na dopravu do a z místa studia v partnerském regionu (jedna cesta tam a jedna cesta zpět v ekonomické třídě pro každý akademický rok);
- náklady na ubytování;
- náklady na školné (tzn. vzdělávání nikoliv stravné) v zahraniční veřejné vysokoškolské instituci.

II. Druh podpory

Výše podpo ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu Královéhradecký kraj - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

Tématická oblast: Kultura , Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora kolektivních sportů v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.
Podpora jednotlivců, kteří jsou zařazeny do reprezentace ČR.
Podpora individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dota ...
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz