Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

Vyhledávání v dotacích

      
      
Datum aktualizace: 20.11.2017
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 318

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina.

Podporované aktivity:
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, který splňuje požadavky Nařízení Komise.
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v ro ...
Zobrazit detail

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Tématická oblast: Životní prostředí , Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
- kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním - označení A2.
- kotel na biomasu s ručním přikládáním - označení A3R.
- kotel na biomasu s automatickým přikládáním - označení A3A.
- tepelné čerpadlo - označení  ...
Zobrazit detail

Kraj Vysočina - Dotace lesy Kraj Vysočina - Dotace lesy

Tématická oblast: Životní prostředí , Zemědělství
Žadatel: Ostatní , Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Typy podporovaných projektů:
Obnova lesů poškozených imisemi (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek).
Obnova, zajištění a výchova porostů (přirozená a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě).
Příspěvek na ekologické a k přírodě š ...
Zobrazit detail

Kraj Vysočina - Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech Kraj Vysočina - Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech

Tématická oblast: Vzdělávání , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem:
- náklady na dopravu do a z místa studia v partnerském regionu (jedna cesta tam a jedna cesta zpět v ekonomické třídě pro každý akademický rok);
- náklady na ubytování;
- náklady na školné (tzn. vzdělávání nikoliv stravné) v zahraniční veřejné vysokoškolské instituci.

II. Druh podpory

Výše podpo ...
Zobrazit detail

Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost Královéhradecký kraj - Dotace na individuální účel - roční činnost

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

II. Druh podpory

O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnu ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Podpora hospodaření v lesích Liberecký kraj - Podpora hospodaření v lesích

Tématická oblast: Zemědělství , Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na ochranu lesa a prevenci proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.

II. Druh podpory

Dotace se neposkytne, pokud celková výše dotace je nižší než 1000 Kč. Maximální celková výše dotací na jednoho ž ...
Zobrazit detail

Liberecký kraj - Podpora osob se zdravotním postižením Liberecký kraj - Podpora osob se zdravotním postižením

Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Krytí investičních i neinvestičních nákladů projektu výhradně v přímé souvislosti s pořízením zdravotní/kompenzační pomůcky, jejíž nezbytnost je doložena písemným doporučením odborného lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován. Podpora se vztahuje pouze na pořízení takové kompenzační pomůcky, jež není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo ji n ...
Zobrazit detail

MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování I. MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování I.

Tématická oblast: Infrastruktura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

II. Druh podpory

Minimální výše c ...
Zobrazit detail

MAS Naděje o.p.s. - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně MAS Naděje o.p.s. - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Most , Teplice , Litvínov
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem opatření je adaptace na klimatickou změnu. Budou podporovány projekty, zaměřené na pořízení pro specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s extrémním suchem.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000,00 Kč. Ma ...
Zobrazit detail

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 318


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz