Mapa

S přenesenou působností

Stavební úřady
Různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění (obecní úřad obcí s rozšířenou působností, krajský stavební úřad a nejvyšší stavební úřad ).

Stavební úřad vykonává tyto činnosti:
rozhoduje o označování budov čísly podle ustanovení zákona o obcích, vyplácí příspěvky (dotace) na obnovu fasád na území městské památkové zóny podle příslušné obecně závazné vyhlášky města, zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování územně plánovací dokumentace.
Stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku územního plánování a pořizování územně analytických podkladů na žádost obce z příslušného správního obvodu.

Finanční úřady

Finanční úřad je orgán státní správy, který vykonává následující činnosti:
správou daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jím vyměřovaných a vybíraných, správou dotací, tím se rozumí kontrola účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů České republiky, správou odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Matriční úřad

Matriční úřad je kontaktním místem pro občany, kteří potřebují matriční doklady, tzn. rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty, pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství, pro občany, kteří uvažují o změně jmen či příjmení, navrací se k předchozímu příjmení po rozvodu, vyřizují záležitosti týkající se státního občanství České republiky, určují otcovství, či potřebují konzultační a poradenskou činnost v otázkách s matrikou souvisejících.

Úřady práce

Úřady práce byly založeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v roce 1990. Důvodem vzniku úřadů práce bylo naplnění úkolů státní politiky zaměstnanosti v jednotlivých okresech.
Zabezpečení státní politiky zaměstnanosti je dáno zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Úřad práce je povinným subjektem, který má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. O informace může požádat každá fyzická i právnická osoba /žadatel/.

Katastrální úřady

Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem o zeměměřických a katastrálních orgánech, kterým byly katastrální úřady zřízeny.

Katastrální úřady vykonávají následující činnosti :
státní správu katastru nemovitostí, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranic katastrálních území, vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Okresní správy sociálního zabezpečení

OSSZ je podřízena ČSSZ která je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí.
ČSSZ působí v oblastech důchodového a nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

Soudy a státní zastupitelství

Soudy

Soud je nezávislý státní orgán poskytující ochranu porušeným a ohroženým právům fyzických a právnických osob a jiným zákony chráněným zájmům. Výkon soudnictví je realizací práva na soudní ochranu, které je zakotveno v mezinárodních dokumentech a v čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod a patří mezi základní lidská práva.

Soudy

  • projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,
  • projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení,
  • rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena státní zastupitelství a jeho postavení v soustavě SZ

Státní zastupitelství

Působí zejména v trestním řízení jako orgán veřejné obžaloby a orgán dozoru v přípravném řízení trestním.

Plnění úkolů při dozoru v přípravném řízení trestním vytváří předpoklady pro realizaci hlavní úlohy státního zastupitelství, tj. zastupování obžaloby v řízení před soudy. V tomto řízení má státní zastupitelství postavení strany.
Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci, krajská a okresní státní zastupitelství.
Sídla a obvody jednotlivých druhů a stupňů státních zastupitelství odpovídají obvodům příslušných soudů. Těmto zásadám odpovídají sídla a obvody státních zastupitelství a jejich poboček s některými výjimkami.

Hygienické stanice

Hygienické stanice jsou zařízeními ochrany veřejného zdraví, která poskytují zdravotní péči. Krajské hygienické stanice se zřizují v sídlech krajských hygieniků. Krajské hygienické stanice jsou příspěvkovými organizacemi Ministerstva zdravotnictví.
Hygienické stanice zejména připravují podklady pro opatření příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví, podílejí se na jejich výkonu a na plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví při sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, hodnocení a řízení zdravotních rizik, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, uskutečňování programů ochrany a podpory veřejného zdraví, výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a poskytování poradenských služeb. Hygienické stanice vedou evidenci rizikových prací.
K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním krajské hygienické stanice zajišťují pro zdravotnická zařízení svého spádového území očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek proti tuberkulóze a tuberkulinu, a jejich distribuci.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz