Mapa

Chránění živočichové

České území

Fauna Beskyd je výsledkem dlouhodobého vývoje, ale i změn přírodního prostředí, které svou činností způsobil člověk. Především v poškození a změně druhové skladby lesních porostů z původních jedlobučin na převažující smrčiny. Přesto je živočišstvo této oblasti stále velmi bohaté, Beskydy totiž představují souvisle zalesněný horský celek s celou škálou vegetačních stupňů a lesních typů.

Vzácné druhy vyskytující se v rámci České republiky jen v Beskydech jsou vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský, vranka pruhoploutvá a puštík bělavý. Z dalších vzácných zvířat se zde vyskytují rys ostrovid, vydra říční, myšivka horská, tetřev hlušec, strakapoud bělohřbetý, čáp černý, sýc rousný, chřástal polní a zmije obecná.

Nejbohatší je na území Beskyd skupina bezobratlých živočichů. Typickými obyvateli svrchní vrstvy půdy jsou střevlíci. Žije zde mnoho druhů sekáčů, pavouků a brouků.
Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří vodní živočichové, protože jejich životní prostředí bylo člověkem nejvíce pozměněno a poškozeno. Úprava vodních toků, znečišťování vod, chemizace zemědělství i lesnictví jsou hlavní příčiny úbytku obojživelníků a ryb.
V současné době se na území Beskyd vyskytuje 35 druhů ryb, typickými druhy jsou pstruh potoční, vranka pruhoploutvá nebo lipan podhorní. Pro obojživelníky se staly útočištěm i uměle vytvořené nádrže, které slouží k zásobování pitnou vodou a mají rozsáhlá hygienická pásma. Dalšími místy výskytu jsou většinou menší rybníčky, tůňky a mělčiny. Významným druhem je pro Beskydy čolek karpatský a nejčastějším je čolek horský. Z žab je nejobvyklejší skokan hnědý, místy se vyskytuje také kuňka žlutobřichá, ropucha obecná nebo ropucha zelená. 

Mnoho druhů živočichovů bylo již v Beskydech vyhubeno, např. tetřev hlušec nebo kočka divoká, některé vymizelé druhy se zde však v poslední době znovu objevují (krkavec velký, rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk).
V minulých obdobích byly v Beskydech zcela vyhubeny velké šelmy. Díky jejich dlouholeté ochraně na Slovensku a provázanosti horstev Beskyd na západoslovenská pohoří Západních Karpat, došlo k obnovení jejich výskytu i v Beskydech. V malých počtech znovu osídlil Moravskoslezské Beskydy rys ostrovid, jeho stálá populace čítá asi 15-20 jedinců. Od roku 1973 je každoročně zaznamenána přítomnost medvěda hnědého a několikrát i jejich přezimování. V roce 2000 se na území Beskyd pohybovalo 4-5 medvědů. Zaznamenán je i trvalý výskyt vlků a jejich smeček v severovýchodní části Beskyd.

Početná je třída ptáků. Z velkých dravců vymizeli orel skalní a orel křiklavý, stejně tak i sokol stěhovavý. Jedním z nejvzácnějších ptáků beskydských hor se stal dříve hojný tetřev hlušec. Z ohrožených druhů ptáků hnízdí v Beskydech včelojed lesní a ostříž lesní, objevuje se také jestřáb lesní a krahujec obecný. Ze vzácných druhů sov se ve starých porostech vyskytují sýc rousný a kulíšek nejmenší, raritou je výskyt puštíka bělavého. Ve pralesovitých porostech jsou vhodné podmínky pro vzácné druhy šplhavců jako je datel černý, datlík tříprstý nebo strakapoud bělohřbetý.

Zemědělská krajina na Valašsku je domovem dalších vzácných živočichů. Na horských a podhorských loukách žije chřástal polní. Typickým obyvatelem hlubokých horských lesů, především Moravskoslezských Beskyd, je jelen evropský. V jeskynních systémech beskydského pseudokrasu pravidelně zimují letouni, nejčastěji netopýr velký a vrápenec malý.

Polské území

Rozlehlé lesní komplexy Slezských Beskyd jsou místem výskytu mnoha živočišných druhů.
Nejpočetnější je skupina bezobratlých. Vyskytuje se tu vzácný druh brouka tesaříka alpského a vzácné druhy motýlů - jasoň červenooký a jasoň dymnivkový.

Z obratlovců žije ve Slezských Beskydech téměř 40 druhů savců, mnoho druhů obojživelníků a ryb, 16 druhů plazů, 6 druhů hadů a početné zastopupení ptactva. Na území Slezských Beskyd se vyskytuje celá řada ohrožených druhů živočichů, mj. z ptáků kos horský, linduška horská, tetřev hlušec, jeřábek lesní, někteří dravci (vlk, rys ostrovid a výjimečně medvěd hnědý), některé druhy netopýrů (vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr vousatý) nebo také vzácné druhy ryb (vranka pruhoploutvá a vranka obecná).      
Z hadů tady můžeme zahlédnout zmiji obecnou, ještěrku živorodou a ještěrku obecnou, ale i vzácný druh ještěrky zelené. Z 18 druhů obojživelníků, které se vyskytují na území Polska, můžeme ve Slezských Beskydech uvidět mloka skvrnitého, kuňku žlutobřichou, kuňku obecnou, rosničku zelenou a několik dalších druhů mloků, žab a ropuch. Ryby reprezentuje pstruh potoční.

Slovenské území

Živočišstvo Kysuc má ze zoogeografického hlediska charakter podhorské a horské fauny. Představuje západní hranici rozšíření všetkých velkých šelem Slovenska - vlka, medvěda a rysa. Dosud bylo na území zjištěno celkem  205 druhů savců. Vyskytuje se tu i vydra, z glaciálnych reliktů sýc rousný, kulíšek nejmenší, datel tříprstý, myšivka horská. Na některých místech přežívá karpatský endemit - mlok karpatský. Významný je biotop lesů a tekoucích vod. V biotopu lesů je z velkých savců zastoupený srnec, v odlehlejších lesech jeleň obecný a prase divoké.

V poměrně čistých tekoucích vodách je možno nalézt střevli potoční, ouklejku pruhovanou, pstruha potočního a místy se vyskytuje i rak říční.
Z ptáků patří mezi významnější druhy dravci jako káně lesní, vzácny ostříž lesní nebo včelojed lesní. Občas do Kysuc zavítá i orel skalní a orel křiklavý. V jehličnatých lesích hnízdí sovy, například sýc rousný, kulíšek nejmenší a největší slovenská sova - výr velký. V lesích se běžně vyskytují i datel černý, kos horský a datel tříprstý.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz