Mapa

Zonace CHKO Beskydy

Území CHKO Beskydy je podle přírodních hodnot území rozděleno do 4 zón s různým stupněm plošné ochrany.

Chráněné krajinné oblasti jsou rozděleny do 4 zón, nejvyšší stupeň ochrany přírody je uplatňován v I. zóně, která v Beskydech zahrnuje nejvzácnější území (přírodě blízké ekosystémy především ve vrcholových partiích hor s přirozenými lesními společenstvy, maloplošná chráněná území, druhově rozmanité nelesní plochy ), lidské zásahy jsou omezeny na minimum. Výrazně omezen je i volný pohyb návštěvníků na turistických značených trasách. Její území tvoří jen asi 5% území CHKO.

Zóna II. - polopřirozená, zahrnuje plochy, které obalují I. zónu, obsahuje především lesní porosty s výrazněji pozměněnou druhovou skladbou a druhově bohaté travní porosty. V Beskydech je plošně rozsáhlá - zabírá téměř 40% plochy CHKO.

Nejnižší opatření jsou v III. a IV. zónách, které obsahují člověkem pozměněné ekosystémy běžně hospodářsky využívané, hospodářské lesní monokultury a zemědělské pozemky intenzivně obhospodařované a souvisle zastavěná území. Třetí zóna zaujímá v CHKO největší plochy, celkem 50,4% území, naopak IV. zóna zabírá necelých 5% plochy a je zastoupena především v okolí některých měst.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz