Mapa

Skalní útvary

Slovenské území 

Vychylovské skály
Charakteristické sesuvy s rozpadem pískovců ve flyšovém pásmu v prostředí se zachovalými lesními společenstvy a výskytem některých významných druhů. Jsou ojedinělým příkladem rozpadu pískovcového  pásma na podél velkých skalních bloků (skalní moře) vzniklého mohutnými sesuvy. Nacházejí se ve výšce 1000-1200 m n.m. v Kysuckých Beskydech na území obce Nová Bystrica.

Klokočovské skály
Klokočovkské skály se nacházejí na území Turzovské vrchoviny v obci Klokočov v nadmořské výšce 610-650 m. Předmětem ochrany je mohutná skalní stěna s výraznou kulovitou odlučností pískovce.  Výskyt píkovcových koulí je vázán na úzký pruh Cižkovického pískovce mezi Klokočovem a Milošovou. V okolí Klokočovských skal se vyskytují i bohaté porosty chráněných rostlin (plavuně).

Kamenné gule v Megoňkách
Na území města Čadce v Turzovské vrchovině poblíž česko-slovenské státní hranice se nachází ojedinělý přírodní útvar. Z podloží zde vystupují kamenné koule, jejichž průměr se pohybuje až do 2,6 m. Naleziště bylo odkryté v lomu, ve kterém se těžil kámen pro stavební účely. Je součástí rozsáhlejšího komplexu, který se táhne v délce cca 15 km a šířce od 250 do 500 m pod hřebenem Moravskoslezských Beskyd. Geologie dosud nemá na vznik takových koulí jednoznačnou odpověď.

Polské území

Ve Slezských Beskydech se nachází mnoho skalních forem, jako prahy, vodopády v údolích potoků, četné skalkové formy nebo různorodé formy sesuvů ? povrchové i podzemní. Je zde dokumentováno 21 samostatných nebo ve skupinách vystupujících skal.
Slezské Beskydy charakterizuje pestrá geologická stavba. Největší část podloží tvoří těšínské vrstvy vybudované z břidlic a vápence, vrstvy godulské z jemnozrnných godulských pískovců nebo vrstvy istebňanské vybudované z hrubozrnných pískovců a slepenců. Výchozy těchto vrstev vytvářejí mnohdy malebné svědecké hory ve formě kazatelen nebo skalních hřibů. Nejznámější jsou Malinowska Skała nebo Skały Grzybowe v pásmu Stožku ? chráněné jako památky neživé přírody.
Vrcholek Malinovské skály (Malinowska Skała) (1152 m) je známý svým pětimetrovým blokem pískovce a také ohraničeným výhledem ve směru Skrzyczného a klesajících okrajových hřbetů.
Skały Grzybowe ? přirozený odkryv istebňanských pískovců, erozní formy.  
Kuźnie ? přírodní rezervace vyhlášená v roce 1996. Její území se nachází na jihovýchodních úbočích Muronky (1017 m n.m.). Nacházejí se na něm vystupující skalní seskupení ve formě bašt, kazatelen a bloků, vyformované z křemenitých slepenců.
Kościelec na svazích Kościelce (1019 m n. m.) se vyskytují početné skalní útvary, jako skalní bašty a kazatelny. Zmapovaných je i několik jeskyň, ze kterých nejdelší má 13 m. Území plánované rezervace pokrývá smíšený jehličnatý les horského stupně, kyselá bučina a uměle vysazený smrkový porost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz