Mapa

Přírodní podmínky v Národním parku

Klima
V závislosti na nadmořských výškách od mírnějšího vlhkého podnebí (údolí Vltavy) po chladné až vlhké.
Srážkově bohaté, zejména na sníh v náhorních polohách (800 - 1 600 mm srážek ročně). Průměrná roční teplota je 6,5 - 3,5 stupňů C.

Geomorfologie
Šumava, jako jedno z nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami prahorního a prvohorního stáří, zejména žulami, rulami a svory.
Šumava vznikla při alpinském vrásnění v třetihorách vyzdvižením a rozlámáním zarovnané paroviny starého masivu.
Je to lesnaté pohoří zaoblených terénních forem s rozsáhlými náhorními plošinami (Pláně) s pomístně výrazněji vystupujícími vrcholy v centrální části a hlouběji vyerodovanými údolími vodních toků (Vydra, Křemelná). Atraktivní jsou pozůstatky činnosti ledovců v podobě ledovcových jezer a karů (jediné úkazy tohoto typu v ČR).

Vodní poměry
Šumava tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.
Nespočet pramenišť a rašelinišť, potůčků, bystřin až po hlavní vodní toky Šumavy - Vltavu a Otavu ji řadí mezi významné pramenné oblasti (CHOPAV). Za národní řeku je považována Vltava. Pramení v horském rozvodnicovém vrchovišti při hranici se SRN a svými přítoky odvodňuje téměř celou jižní část Národního parku Šumava. Otava pak odvádí svými přítoky vodu z většiny území západní části parku.
Zpestřením hydrologických poměrů Šumavy a Bavorského lesa je 8 ledovcových jezer.
Pět z nich je na české straně - jezero Laka, Prášilské a Plešné na území NP, Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava.
Jezera byla vytvořena ledovci v karech, uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou výškou 1 000 - 1 100 m n. m..

 

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz