Mapa

Zónace Národního parku

Šumava

Plošná ochrana se v chráněném území provádí prostřednictvím zonace, kdy je území rozděleno do jednotlivých zón, ve kterých jsou pak následně uplatňovny rozdílné ochranné postupy.
Národní park je rozdělen do 3 zón, chráněná krajinná oblast do 4 zón. Nejvyšší ochranáčská opatření jsou uplatňována v I. zónách, které zahrnují nejvzácnější území (rašeliniště, jezera, původní horské smrčiny, v CHKO maloplošná chráněná území aj.), nejnižší opatření jsou v III. a IV. zónách.
V nejcenějších územích, v I. zónách ochrany přírody, je volný pohyb návštěvníků výrazně omezen na turistické značené trasy pouze v národních přírodních rezervacích a některých vybraných maloplošných chráněných územích.
Návštěvníku je zde přisouzena role tichého pozorovatele, není zde povoleno sbírat lesní ploy a houby, neboť i tyto jsou součástí přírody a jejich sběr s sebou přináší poškozování přírodního prostředí, ať již přímo nebo druhotně rušením živočichů.
I. zóna je v terénu označena tabulkou s nápisem "I. zóna národního parku". Hranice I. zóny je dále vyznačena dvěma červenými pruhy namalovanými na hraničních sloupcích nebo hraničních stromech. spodní pruh je otevřený směrem do zóny. 

Zonace je základní nástroj pro ochranu přírody

Dělí se na 3 základní typy
    I.zóna - plochy s největší ekologickou hodnotou
    II.zóna - plochy obalující I.zóny
    III.zóna - zastavěné plochy nebo plochy s přímým vlivem člověka

Podrobně je z hlediska lesního hospodářství II.zóna rozdělena do tří subzón (A,B,C), II.A zóna má velice přísná pravidla hospodaření, protože se počítá v budoucnu s jejím převodem do I.zóny.

Z důvodů problémů s kůrovcem, na hranici s Národním parkem Bavorský les, bylo vyhlášeno bezzásahové území pro pomoc přírodnímu vývoji lesa bez lidského zásahu.

Z důvodu ochrany ohrožených druhů před rušivým vlivem turistického ruchu byla vyhlášena klidová území, do těchto lokalit je pro turisty zakázán vstup, mimo vyhrazené turistické trasy.

Bavorský les

Zónace NP Bavorský les
Ta byla připravena v roce 2000 společně s novým plánem péče na období 2001-2010, a schválena s účinností od 1. ledna 2001 Ministerstvem životního prostředí. Změna 1. zóny z 54 fragmentů o celkové ploše 15400 ha na 9000 ha rozdělených do 135 fragmentů v nejnovější verzi činí provádění plánu téměř nemožným. Již vyznačení v terénu (požadované ze zákona) a jasné vytýčení pozemků je extrémně obtížné, a samozřejmě vedlo k mnoha konfliktům mezi lesníky a nevládními neziskovými organizacemi, které bojovaly o přičlenění několika stromů do zóny 1 nebo 2. Tento druh zonace je pro lesní hospodářství typický, ale neumožňuje naplnění poslání velkého chráněného území. Kategorie II IUCN vyžaduje, aby průběh procesů byl umožněn bez narušení. Proto začlenění NP Šumava do této kategorie vyžaduje vyhlášení velké, kompaktní a nenarušované jádrové zóny.

NP Šumava je obklopen velkou chráněnou krajinnou oblastí (viz Mapa 4). Na mezinárodní úrovni je národní park uznáván za Biosférickou rezervaci a Ramsarskou zónu. Ramsarská zóna je rovněž fragmentována, zatímco zonace biosférické rezervace musí teprve být upřesněna, nebo spíše zcela přepracována.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz