Mapa

Hrady

Šumava

Hrad a zámek Český Krumlov
www.npu.cz
www.castle.ckrumlov.cz
Malebný zámek a hrad v Českém Krumlově patří spolu s městským jádrem mezi památky světového dědictví UNESCO. Hrad vznikl v 1. polovině 13. století, na jeho konci jej získali do vlastnictví Rožmberkové. Typickou podobu vtiskla zámku renesance, ačkoliv byl později upraven i v duchu baroka. Zámecký komplex je tvořen starším Dolním hradem, kterému vévodí vysoká válcová věž a novějším Horním hradem. Plášťový most spojuje zámek se zámeckým divadlem vybaveným originálními dekoracemi a technikou. Letní divadelní scéna proslula otáčivým jevištěm.

Hrad Rožmberk nad Vltavou
www.hrad-rozmberk.eu
Někdejší rodové sídlo Rožmberků sestávalo ze dvou částí - Horního a Dolního hradu. Starší Horní hrad vznikl ve 13. století, krutě jej však postihl požár v roce 1522 a zachovala se pouze válcová věž Jakobínka. Dolní hrad byl vybudován v 1. polovině 14. století, o dvě stě let později byl přestavěn na renesanční zámek a z vnějšku ozdoben sgrafity. V 19. století poznamenala jeho podobu romantická novogotika. Tehdy byla zvýšena i jedna z věží, dnes zpřístupněná jako vyhlídková.

Zřícenina hradu Vítkův kámen
www.jiznicechy.org
Vítkův kámen je považován za hrad - dnes již zříceninu - ležící z našich hradů v nejvyšší nadmořské výšce (1053 m). Mohutná hranolová věž je poslední částí hradního areálu založeného patrně ve 14. století. Ještě v 1. polovině 18. století byl v péči Schwarzenberků, ale později padl za oběť požáru a zchátral. Ve 2. polovině 20. století obklopovalo hrad střežené pohraniční pásmo, a proto byl zpřístupněný teprve v 90. letech 20. století.

Zřícenina hradu Loužek
projekt.jiznicechy.org
Zřícenina gotického hrádku se zachovalými částmi věže, paláce (torzo zdi sahá do výšky 2. patra), obytných budov a terénních příkopů. Úkolem osádky hradu bylo chránit obchodní cestu spojující Čechy s Rakouskem, poloha na vysokém ostrohu nad Malší byla k tomuto účelu ideální. Historie hradu trvala asi od přelomu 13. a 14. století do poloviny 16. století, od kdy je zmiňován jako pustý.

Chodský hrad v Domažlicích
www.domazlice.info
Chodský hrad založil Přemysl Otakar II. spolu s městem. Po požáru v roce 1592 se proměnil ve zříceninu a takřka zanikl. Zbytky hradu byly v 18. stol. postupně přestavěny do dnešní barokní podoby. Z původního hradu zůstala zachována obvodová zeď a válcová věž. Dnes v objektu naleznete muzeum Chodska.

Zřícenina hradu Dívčí kámen
www.divcikamen.cz
Zřícenina mohutného hradu Rožmberků, vybudovaného v polovině 14. století. Od počátku 16. století pustl a dodnes se dochovaly v podstatě jen části paláce, věže a pilíře vstupního mostu.

Hrad a zámek Horšovský Týn
www.npu.cz
cestujme.cz
www.horsovsky-tyn.cz
Ke gotickému biskupskému hradu byl v 16. století přistavěn renesanční zámek. Nejcennější památkou hradu je gotická kaple. V zámku zůstaly zachovány dobové interiéry. Zeleň okolního anglického parku zpestřují rybníčky a romantické stavbičky.

Hrad Kašperk
www.gkk.cz/klenova
www.kasperk.cz
Kašperský hrad je nezaměnitelný díky dvěma hranolovitým věžím. Jedna z nich je zpřístupněná jako vyhlídková. Hrad byl založen Karlem IV. a měl chránit Zlatou stezku a zlatonosné kašperské doly. V 17. století byl vypleněn a opuštěn, ale v 19. století byl částečně rekonstruován. Vnitřní expozice dokumentují stavební vývoj hradu a historii těžby zlata v okolí.

Hrad a zámek Klenová
www.gkk.cz
Dnešní zřícenina bývala kdysi hradem, založeným ve 2. polovině 13. století na obranu zemské hranice. Na počátku 17. století byl k hradu přistavěn renesanční zámek. V podstatě od bitvy na Bílé Hoře objekt chátral a částečné rekonstrukce ve stylu romantické novogotiky se dočkal až v 19. století. Dnes je v zámku umístěna galerie výtvarného umění 19. a 20. století a v prostorách hradní zříceniny, pod širým nebem, galerie plastik.

Zřícenina hradu Rabí
www.npu.cz
cestujme.cz
www.atlasceska.cz
Rabí je pozoruhodné nejen svým prvenstvím mezi nejrozsáhlejšími hradními zříceninami v Čechách. Hrad byl založen patrně kolem roku 1300. V letech 1420 a 1421 jej dvakrát dobyli Husité - druhý bojový úspěch byl osobním neúspěchem vojevůdce Jana Žižky, který tehdy přišel o své již jediné oko. V 15. století za schopného, ale tvrdého Půty z Rýzmberka dostal hrad novou podobu a mohutné opevnění s baštami, jehož části se dochovaly dodnes. Za vlády Ferdinanda III. se hrad dostal na seznam hradů určených k zániku (z obavy, že pevné hrady se mohou stát opěrnými body nepřátel, jak tomu bylo za třicetileté války). Jeho majitelé okamžitému zboření zabránili, hrad však nesměl být opravován a postupem času tak jako tak zchátral.

Vodní hrad Švihov
www.npu.cz
cestujme.cz
www.hradsvihov.cz
Mohutný gotický hrad vznikl na konci 15. století jako vodní pevnost. Od poloviny 16. století začal ztrácet na významu a po třicetileté válce měl být na rozkaz Ferdinanda III. srovnán se zemí. Jeho majitelům - Černínům - se jej však podařilo v podstatě zachovat a hrad sloužil později jako sýpky. Po 2. světové válce byl celkově zrekonstruován. Historické interiéry představují sbírky gotického umění z Národní galerie.

Zřícenina hradu Velhartice
www.npu.cz
cestujme.cz
projekt.jiznicechy.org
Ke gotickému hradu byl v době pozdní renesance přistaven Huertův palác (nazvaný podle tehdejšího majitele). Poutavým stavebním prvkem je kamenný most spojující gotický věžovitý palác s věží "Putnou". Zábava a hry v renesanci - to je téma expozice umístěné v Huertově paláci.

Tvrz Drslavice
hrady.dejiny.cz
Středověká tvrz procházející rekonstrukcí. Vznikla na konci 14. století, jeden čas byla v rukou Rožmberků, v roce 1777 se změnila v sýpku a ve 20. století ve sklady a zchátralou zříceninu.

Zřícenina hradu Nový Herštejn
www.atlasceska.cz
Zřícenina hradu založeného v polovině 14. století Buškem z Velhartic. Ve 2. polovině 15. století utržil hrad nespočet ran v bojích s Bavory. Ačkoliv se nový majitel Půta Švihovský pokusil o jeho obnovu, hrad ztratil výstavbou blízkého sídla Rýzmberka na významu a oblibě a zchátral. Nejlépe dochovanou částí je torzo donjonu - čtverhranné obytné věže.

Zřícenina hradu Starý Herštejn
www.hrady.cz
Zřícenina gotického hradu na stejnojmenném kopci z poloviny 13. stol. Za husitských válek dobyt domažlickými. V roce 1510 jej jako sídlo loupeživého rytíře dobyla královská vojska a hrad pobořila. Kromě zbytků hradeb a vyzděných příkopů se zachovala část válcové věže. Z hradu je rozhled po okolí.

Zřícenina hradu Hus
www.jiznicechy.org
Nevelké zbytky původně rozsáhlého hradu z roku 1341 na ostrohu nad říčkou Blanice. Patřil mezi lení hrady Jana Lucemburského, pobořen roku 1441 prachatickými jako sídlo loupeživé tlupy. Zachovány zůstaly zbytky hradeb, hradní příkopy a základy zdí.

Zřícenina hradu Kokšín
www.hrady.cz
Zříceniny středověkého hrádku, ležícího v předsunuté pozici u vodního hradu Švihov. Důležitá úloha Kokšínu spočívala v obraně náhonu napájejícího systém švihovských vodních příkopů.

Zřícenina hradu Kašovice
www.jiznicechy.org
Zřícenina gotické tvrze založené pravděpodobně v 1. polovině 14. století a opuštěné ve století šestnáctém. Z obytné budovy se zachovaly části zdí. Ve 20. století byla kolem tvrze vysázena alej modřínů.

Zřícenina hradu Kunžvart
www.jiznicechy.org
Hrad Kunžvart byl vybudován ve 14. století na ochranu Zlaté stezky. Název Kunžvart se odvozuje od pojmenování Královská Stráž - Kunigswarte. Jeho stěžejní částí byla hranolová věž, která stojí dodnes. Svou polohou ve výšce 1030 m n. m. se Kunžvart řadí mezi nejvýše položené hrady u nás.

Zřícenina hradu Pajrek
www.retour.cz
Zřícenina hradu ze 14. století s viditelnými obrannými příkopy a torzem čtyřboké obytné (donjonové) věže. Hrad plnil obrannou funkci ve válkách s Bavory, jež se mu staly roku 1472 osudné. Jeho definitivní konec přišel podle historických pramenů v roce 1520 po smrti posledního majitele.

Zřícenina hradu Prácheň
www.hrady.cz
Zříceniny hradu, který vyrostl na místě významného přemyslovského hradiště, a který se stal centrem okolního kraje - Prácheňska. Kamenný hrad vybudoval ve 13. století Bavor III. ze Strakonic, který dostal původní hradiště darem od Jana Lucemburského. Od poloviny 16. století hrad pustl a do dnešní doby z něj zůstaly zachovány především obvodové hradby s flankovacími věžemi, části budov při hradbách a torza vnitřních věží.

Zřícenina hradu Rýzmberk
www.hrady.cz
www.kdyne.cz
Původní hrad byl založen pravděpodobně na konci 13. století. Po třicetileté válce neunikl nařízení Ferdinanda III., který požadoval zboření pevných hradů, aby se nemohly stát útočišti nepřátel. Pozůstatky hradní věže posloužily v polovině 19. století jako základ kamenné stavby rozhledny.

Pozůstatky tvrze Dražovice
www.castles.cz
Pozůstatky tvrze založené patrně v 15. století, opuštěné pravděpodobně ve století sedmnáctém.

Pozůstatky hradu Džbán
www.mikroregion.net
Pozůstatky hradu se zachovalými částmi zdiva.

Bavorský les

Geiersthal - trosky hradu Altnussberg z 12. století; archeologické vykopávky tu probíhaly v le-tech 1983 - 99. Hrad byl sídlem rodu Nußbergerů. Je to nejstarší a svými 240 m délky a 80 m šířky také největší hradní areál v Bavorském lese.
Schöneck - trosky hradu Weißenstein
Regen - trosky hradu, kolem areálu hradu vede na zajímavá místa Hradní naučná stezka.
Haidstein - Hrad na 743 m vysoké hoře Haidstein patřil paní Elisabeth von Vohburg. V Parzivalovi opěvoval Wolfram von Eschenbach krásu markraběnky von Haidstein. Hrad se později stal sídlem loupežníků a v roce 1486 byl zbořen. Roku 1764 byla na jeho místě vystavěna kaple a k ní se začaly pořádat poutě.

Mühlviertel

Brunwald - lovecký zámek vystavěný na základech původního opevněného sídla. Zámek byl vystaven jako lovecký zámeček rodu von Starhemberg, v průběhu 18 století. Objekt se nalézá cca 4 km západně od města Bad Leonfelden.
Dornach - zachovalý gotický hrad bergfritového typu z r. 1416. Malá, dobře zachovalá, částečně obytná zřícenina hradu o zastavěné ploše asi 3000 m2 se nachází nedaleko obce Lasberg.
Eschelberg - původní gotický hrad, renesančně přestavěný. Zřícenina hradu se nachází v obci Sankl Gotthard.
Falkenstein - zarostlá zřícenina významného gotického hradu (rodiště českého "protikrále" Záviše z Falkensteina). Rozlehlá hradní zřícenina se nachází nedaleko obce Hofkirchen.
Kronest - zřícenina malého hradu (tvrze(zaniklého v době husitů.
Lichtenhag - zřícenina menšího hradu v údolí řeky Rodl nad obcí Gramastetten. Nachází se v sousedství města Linc.
Marsbach - hrad loupeživých rytířů a pasovských biskupů, přestavěný na hotel.
Neuhaus an der Donau - zachovalý velký hrad velkého významu a rodů, renesančně rozšířený.
Obervallsee - pěkná zřícenina kruhového hradu.
Pilberstein - jeden z nejpevnějších hradů v zemi. Jedná se o významný hrad na skalní homoli s gotickým jádrem. Vnitřní nádvoří na jihozápadní a severozápadní straně je podepřeno arkádový ochoz s toskánskými sloupy a se sgrafity z r. 1620.
Rannariedl - hrad románského založení nad soutokem řek Ranna a Dunaj.
Reichenau - původně románský hrad pasovských biskupů, renesančně přestavěný (česká Okoř).
Rottnegg - zřícenina malého hradu.
Sprinzenstein - románský hrad renesančně přestavěný na zámek.
Tannberg - zřícenina malého hradu "loupeživých" rytířů.
Waxenberg - Románský hrad, gotický hrad a barokní zámek v jednom míst.
Weinberg - mohutný hrad a jedna z nejvýznamnějších památek v v Mühlviertlu.
Wildberg - zachovalý mohutný gotický hrad, svého času vězení krále Václava IV.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz