Vyhledávače

Projekty EU

Inspirací pro eventuálního žadatele jsou informace o detailech jednotlivých realizovaných či právě probíhajících projektů. Databáze je aktualizována jednou týdně přímo z centrálního monitorovacího systému všech operačních programů.

Dotace

Databáze právě aktuálně platných dotačních programů a titulů, vypsaných ze všech zdrojů financování (fondy EU, státní, krajské a městské rozpočty aj.). Aktualizace probíhá jednou týdně.

Administrativní instituce

Databáze kontaktů vybraných typů administrativních institucí: úřady práce, živnostenské úřady, finanční úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, krajské, městské a obecní úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, atd.

Statistická data

Prezentace statistických dat, přebíraných z ČSÚ včetně dynamických grafů a kartogramů. Data jsou seskupena do logických kapitol, např. území, obyvatelstvo, organizační struktura, nezaměstnanost, doprava, zdravotnictví, životní prostředí atd.

Ekonomické subjekty

Čtvrtletně aktualizovaná databáze malých a středních podniků s 6 - 249 zaměstnanci s právní subjektivitou akciových společností a společností s ručením omezeným.

Průmyslové zóny

Prezentace základních informací o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR (greenfields) za účelem podpory rozvoje průmyslových zón na volných plochách.

Brownfields

Vybrané pozemky a objekty v majetku obcí určené k revitalizaci. U jednotlivých objektů najdete stručný popis, zákres v mapě a fotografie objektu.

Rozvojové plochy

Unikátní databáze více než 300 ploch nadmístního významu, rozdělené dle předpokládaného budoucího využití do kategorií: bydlení, cestovní ruch, kultura, komerční vybavenost apod.

Ubytovací zařízení

Databáze hotelů a ubytovacích zařízení poskytovaná společností TravelGuide, aktualizována jednou týdně.

Obce

Všechny dostupné informace o každé obci České republiky se ze všech tematických okruhů našeho informačního systému RIS scházejí v jednotné podobě, tzv. kartě obce.

Vesnice roku

Databáze oceněných obcí v celostátních i krajských kolech této soutěže od roku 1995, resp. 2001.

Nevládní neziskové organizace

Databáze více než 3 600 organizací, které s celostátní, případně i pouze s lokální působností v jednotlivých regionech, provozují širokou škálu důležitých činností. Jedná se o působení v oblasti zdravotnických a sociálních služeb, kultury a vzdělávání, poskytování pomoci v nouzi apod.

Mikroregiony

V České republice existuje více než 550 mikroregionů, tj. svazků obcí, jež mají určitý společný cíl. Zpravidla se jedná o koordinaci celkového rozvoje území, vybudování společné čističky odpadních vod, plynofikaci obcí, spolupráci na ochraně životního prostředí, o obnovu krajiny apod. V databázi nejsou zahrnuty místní akční skupiny (MAS).

Místní akční skupina

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz