FS: sektor ŽP

Číslo programu:2004/CZ/16C/PE
Program:Strukturální 2004-2006
Datum zahájení:01.01.2000
Datum ukončení:31.12.2013
Agentura:Zprostředkující subjekt Fondu soudržnosti - sektor ŽP
 

Popis

Fond soudržnosti - sektor životního prostředí
Fond soudržnosti poskytuje finanční prostředky na podporu projektů v oblasti životního prostředí, které jsou v souladu s principy ekologické politiky Evropské unie a se Strategií Fondu soudržnosti sektoru životního prostředí. Projekty musí mít výrazný pozitivní vliv na životní prostředí a musí být v souladu se všemi relevantními směrnicemi Evropských společenství pro oblast životního prostředí a se strategiemi ČR pro implementaci právních předpisů ES a ČR. Celkové náklady na projekt či skupinu projektů musí činit minimálně 10 milionů EUR. Na projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu poskytnout pouze ve výjimečných případech a na základ ě objektivního zdůvodnění. Výše pomoci z Kohezního fondu činí 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.

Prioritní oblasti ochrany životního prostředí
Česká republika stanovilaná sledující priority pro poskytování podpory z Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí.
1. zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod)
2. nakládání s odpady
3. kvalita ovzduší
4. odstraňování starých ekologických zátěží.

Výzvy

Priority

Opatření / Podopatření

Financování programu

Příspěvek EU: 128 464 956
Národní veřejné zdroje:
Národní regionální zdroje:
Národní obecní zdroje:
Jiné národní zdroje:
Soukromé zdroje:
Evropská investiční banka:
Jiné zdroje:
Vlastní zdroje žadatele:
Ostatní zdroje žadatele:
Ostatní EU zdroje žadatele:
Přímé výnosy žadatele:

Umístění programu

ProjektyOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz