Programy EU

Vyhledávání

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

EQUAL EQUAL

 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.09
Datum ukončení:
Zobrazit detail

ESPON ESPON

Program ESPON je součástí Iniciativy ES Interreg III. Jedná se o výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech napříč Evropou, zahrnující nejen stávající členské státy EU, Norsko a Švýcarsko, ale i dvě nečlenské země Rumunsko a Bulharsko. Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy (EU 27+2).
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.88
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

FS Řídící orgán FS Řídící orgán

 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:2004/CZ/16/C/PA
Datum ukončení:
Zobrazit detail

FS: sektor Doprava FS: sektor Doprava

Fond soudržnosti - sektor dopravy
Strategie Fondu soudržnosti za sektor dopravy je zaměřena na rozvoj transevropských sítí se zvláštním důrazem na koridory a klíčové body těchto sítí. Podporované projekty by měly přispět k vyšší efektivnosti dopravních systémů integrací různých druhů dopravy vytvářením spojovacích center a smíšených platforem. Preferovány jsou udržitelnější a pro životní prostředí méně zatěžující formy dopravy. Ministerstvo dopravy zpracovalo Strategický dokument, kterým byly mimo jiné navrženy prioritní projekty v oblasti železniční, silniční, letecké a vodní dopravy.
Celkové náklady na projekt či skupinu projektů musí činit minimálně 10 milionů EUR. Na projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu poskytnout pouze ve vyjímečných případech a na základě objektivního zdůvodnění. Výše pomoci z Kohezního fondu činí 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:2004/CZ/16C/PT
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

FS: sektor ŽP FS: sektor ŽP

Fond soudržnosti - sektor životního prostředí
Fond soudržnosti poskytuje finanční prostředky na podporu projektů v oblasti životního prostředí, které jsou v souladu s principy ekologické politiky Evropské unie a se Strategií Fondu soudržnosti sektoru životního prostředí. Projekty musí mít výrazný pozitivní vliv na životní prostředí a musí být v souladu se všemi relevantními směrnicemi Evropských společenství pro oblast životního prostředí a se strategiemi ČR pro implementaci právních předpisů ES a ČR. Celkové náklady na projekt či skupinu projektů musí činit minimálně 10 milionů EUR. Na projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu poskytnout pouze ve výjimečných případech a na základ ě objektivního zdůvodnění. Výše pomoci z Kohezního fondu činí 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.

Prioritní oblasti ochrany životního prostředí
Česká republika stanovilaná sledující priority pro poskytování podpory z Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí.
1. zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod)
2. nakládání s odpady
3. kvalita ovzduší
4. odstraňování starých ekologických zátěží.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:2004/CZ/16C/PE
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod

GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD
Původně mělo být rámci Národního programu Phare 2001 (dále jen Národní program) ? hospodářská a sociální soudržnost realizováno Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhlé projekty v oblasti podnikatelské infrastruktury. V polovině srpna 2002 však zasáhly velkou část Čech povodně a prioritou se stala rychlá pomoc nejvíce postiženým regionům (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj). Proto bylo připraveno nové grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod a prostředky z původního grantového schématu byly do něj přesunuty.
Lokalizace podpory:
Národní program bude realizován ve čtyřech krajích:
- Jihočeský kraj - okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor;
- Plzeňský kraj - okresy Plzeň?město, Plzeň?jih, Plzeň?sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany;
- Středočeský kraj ? okresy Benešov, Beroun, Mělník, Praha ? západ, Praha - východ Příbram, Rakovník, Kladno, Kolín;
- Ústecký kraj ? okresy Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Most, Teplice, Chomutov, Louny.
Financovatelné aktivity:
- rekonstrukce dopravní infrastruktury poškozené povodněmi (místní komunikace a silnice kromě dálnic a silnic 1. třídy, mosty, přístupové komunikace k veřejným zařízením),
- obnova a rekonstrukce zařízení sloužících k ochraně životního prostředí, poškozených povodněmi (čističky odpadních vod, kanalizace, vodovody, rozvody elektrické energie)
Oprávnění žadatelé:
- musí se jednat o obec z cílových krajů, která je uvedena na seznamu povodní postižených obcí vydaném MMR
- může to být přitom i organizace zřízená a vlastněná obcí či krajem.
Finanční rámec
- grantové schéma: 10,4 mil. EUR
- technická asistence: 0,1 mil. EUR
- minimální výše grantu: 50 000 EUR
- maximální výše grantu: 300 000 EUR
- příspěvek Phare: až 100 % celkových oprávněných nákladů projektu.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0110.04
Datum ukončení:25.04.2004
Zobrazit detail

Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhlé projekty v oblasti podnikatelské in Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhlé projekty v oblasti podnikatelské in

GRANTOVÉ SCHÉMA VE VYBRANÝCH REGIONECH NUTS II PRO MÉNĚ ROZSÁHLÉ PROJEKTY V OBLASTI PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY

Toto grantové schéma mělo být původně realizováno již v rámci Národního programu Phare 2001. V důsledku ničivých povodní, jež postihly Českou republiku v srpnu 2002, bylo nahrazeno CZ0110.04 ? Grantové schéma na odstraňování povodňových škod a zařazeno pod Národní program Phare 2003 ? část I.

Územní vymezení:
NUTS II Severozápad - okresy Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Most, Louny, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb,
NUTS II Moravskoslezsko - okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava ? město,
NUTS II Střední Morava ? okresy Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín.

Finanční rámec:
minimální výše grantu (grant EU + dotace MMR): 1 200 000 EUR
maximální výše grantu (grant EU + dotace MMR): 4 000 000 EUR
minimální výše příspěvku konečného příjemce: 25 % z celkových oprávněných nákladů

Rozpočet:
Grantové schéma 18 700 000 EUR
Technická asistence 400 000 EUR
Celkem 19 100 000 EUR

Financovatelné aktivity:
výstavba a rekonstrukce místních příjezdových komunikací k podnikatelským prostorům,
rozvoj inženýrských sítí technické infrastruktury,
rekultivaci pozemků pro komerční využití,
výstavba, obnova a rekonstrukce podnikatelského vybavení a budov pro podnikatele.

Příjemci podpory:
obce a města a organizace jimi vlastněné a řízené,
sdružení obcí a měst,
neziskové organizace.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/004-338.08.01
Datum ukončení:31.10.2006
Zobrazit detail

Integrovaný operační program Integrovaný operační program

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.06
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.06.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

INTERACT INTERACT

Program INTERACT je součástí Iniciativy ES Interreg III. Jeho hlavní náplní je využívat zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES INTERREG, a zejména zvyšovat efektivnost probíhající etapy iniciativy ES INTERREG III. Program INTERACT je založen na expertizách realizovaných v rámci programu INTERACT v oblastech regionálního rozvoje a přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Možnost účastnit se programu INTERACT je zpřístupněna všem stávajícím zemím EU. Zároveň je podporována účast nečlenských zemí EU.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.89
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz