Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Investiční podpora v NUTS II Severozápad Investiční podpora v  NUTS II Severozápad

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0010.02
Datum ukončení:31.07.2004
Zobrazit detail

Investiční podpora v NUTS II - Moravskoslezsko Investiční podpora v NUTS II -  Moravskoslezsko

Finanční memorandum, na základě kterého byly České republice pro tento program poskytnuty z EU prostředky, bylo podepsáno 31. října 2000. Ihned poté začala příprava dokumentace pro program. Výběr jednotlivých podporovaných projektů proběhl v roce 2002. V současné době probíhá realizace jednotlivých projektů. Závěrečné platby musí být u všech projektů provedeny do 31. července 2004.

Program je realizován prostřednictvím tří grantových schémat:

? fond investování do výrobního sektoru - pomoc je zaměřena na modernizaci technologií v malých a středních podnicích a na podporu jejich výzkumu a vývoje. Fond investování do výrobního sektoru je realizován v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu;

? grantové schéma pro podporu malých infrastrukturních projektů - cílem pomoci je zvětšit podíl cestovního ruchu na ekonomice regionu a tím změnit obraz regionu z průmyslové oblasti s poškozeným prostředím na atraktivní cíl cestovního ruchu. Podporovány jsou projekty v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (např. rozvoj cyklostezek, přístupových cest k památkám, rekonstrukce památek, vytváření informačních a orientačních systémů apod.). Příjemci grantů jsou neziskové subjekty, zejména obce, svazky obcí a také kraj. Grantové schéma je realizováno v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj;

? fond rozvoje lidských zdrojů - podporovány jsou rekvalifikační a vzdělávací projekty (často zaměřené na skupiny obyvatel, které se těžko uplatňují na trhu práce - postižení, Rómové apod.). Fond rozvoje lidských zdrojů je realizován v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí;
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0010.03
Datum ukončení:31.07.2004
Zobrazit detail

ISPA ŽP na léta 2000 - 2006 ISPA ŽP na léta 2000 - 2006

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ16PPE
Datum ukončení:31.12.2006
Zobrazit detail

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha

 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.3.07
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

JPD Cíl 2 Praha JPD Cíl 2 Praha

Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 se region soudržnosti hl. m. Praha uchází o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Opatření navržená v tomto dokumentu naplňují základní účel Cíle 2, tj. "podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním potížím". Dokument prokazuje opodstatněnost pražských požadavků i účelnost a koncepčnost využití finančních prostředků poskytnutých ze zdrojů EU.
Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie. Program je výrazně ekologicky orientován a umožňuje mimo jiné realizovat i opatření, která v budoucnu zabrání katastrofickým následkům povodní, k jakým v hl. m. Praze došlo v srpnu roku 2002. Dokument je proto zaměřen na tři strategické priority - "Revitalizaci a rozvoj městského prostředí", "Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území" a "Technickou pomoc", členěné do osmi opatření.
Opatření v rámci priority 1 se soustředí na "Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí", zejména na rozvoj kolejové dopravy, na "Regeneraci poškozených a nevhodně využívaných ploch" a na Veřejnou infrastrukturu zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích". Priorita 2 bude naplňována opatřeními "Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu", "Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí" a "Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze".
Priority a opatření uvedené v tomto dokumentu jsou v souladu s cíli a prioritami Národního rozvojového plánu, který byl schválen vládou ČR jako základní dokument pro vyjednávání s EU v oblasti politiky regionální soudržnosti. Současně se opírají o dlouhodobou strategii rozvoje hl. m. Prahy připravenou pražskou komunitou na principu partnerství, schválenou a realizovanou politickou reprezentací města.
Záměry, na které region soudržnosti Praha žádá podporu, plně respektují zásady užití strukturálních fondů, především principy programování, komplementarity a adicionality.
Region Praha i český stát ponesou hlavní finanční odpovědnost za realizaci opatření navržených v tomto programu, a proto jsou již nyní na obou úrovních - regionální i vládní - zajišťovány potřebné národní veřejné zdroje.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.2.06
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

OP Doprava OP Doprava

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.01
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Infrastruktura - doprava OP Infrastruktura - doprava

Operační program Infrastruktura je dokumentem reagujícím na doporučení Komise pro období let 2004 - 2006 předložit za Českou republiku operační program zahrnující rozvojové priority resortu dopravy a resortu životního prostředí v České republice, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Cíle 1 politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
OP Infrastruktura rozvíjí prioritní osu č. 2 Národního rozvojového plánu České republiky - Rozvoj dopravní infrastruktury a prioritní osu č. 4 - Ochrana a zkvalitňování životního prostředí v rámci CSF. Implementace OP Infrastruktura bude především přispívat k dosažení specifických cílů "zlepšení kvality infrastruktury" v rámci CSF a také bude podporovat horizontální cíle "udržitelný rozvoj" a "vyvážený rozvoj regionů".
OP Infrastruktura bude podporován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.1.22
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

OP Infrastruktura - životní prostředí OP Infrastruktura - životní prostředí

Operační program Infrastruktura je dokumentem reagujícím na doporučení Komise pro období let 2004 - 2006 předložit za Českou republiku operační program zahrnující rozvojové priority resortu dopravy a resortu životního prostředí v České republice, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Cíle 1 politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
OP Infrastruktura rozvíjí prioritní osu č. 2 Národního rozvojového plánu České republiky - Rozvoj dopravní infrastruktury a prioritní osu č. 4 - Ochrana a zkvalitňování životního prostředí v rámci CSF. Implementace OP Infrastruktura bude především přispívat k dosažení specifických cílů "zlepšení kvality infrastruktury" v rámci CSF a také bude podporovat horizontální cíle "udržitelný rozvoj" a "vyvážený rozvoj regionů".
OP Infrastruktura bude podporován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.1.21
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Globálním cílem OP LZZ je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 "Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR.

Globálním cílem OP LZZ je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 "Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR.

Prioritní osy uvedené v OP LZZ jsou navrženy tak, aby byly v souladu s problémy, trendy, návrhy řešení a strategiemi obsaženými v Národním strategickém referenčním rámci 2007-2013, Strategii hospodářského růstu 2007-2013, Národním programu reforem ČR 2005-2008, Národním akčním plánu sociálního začleňování 2006-2008, Národním akčním plánu zaměstnanosti 2004-2006, Národním programu přípravy na stárnutí 2003-2007, Strategii Rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb, Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy, Koncepci reformy veřejné správy a v dalších základních strategických dokumentech pro oblast zaměstnanosti, sociální politiky, podpory rozvoje lidských zdrojů a modernizace veřejné správy.
Operační program vymezuje osm základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.04
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.03
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz