Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Operační programy meziregionální spolupráce Operační programy meziregionální spolupráce

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.17.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

Phare 2000/2001: Podpora přípravy projektů Phare 2000/2001: Podpora přípravy projektů

Cílem projektu je zajistit přípravu potřebných technických a jiných projektových dokumentů (např. studie proveditelnosti, hodnocení dopadu na životní prostředí - EIA apod.) a zabezpečit tak připravenost jednotlivých projektů na úspěšnou realizaci.

Globální cíl:
Přispět k zajištění přípravy technické a prováděcí dokumentace pro podporu přípravy projektů Phare2000/2001, čímž se usnadní jejich brzká a úspěšná realizace.

Specifický cíl:
Usnadnit zahájení a implementaci projektů investiční podpory pro Phare 2000 a 2001.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9916
Datum ukončení:
Zobrazit detail

Phare 2003 - část II Phare 2003 - část II

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.14.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.15.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.09.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihovýchod

Globálním cílem ROP JV je "Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení rozvojových pólů regionu, vedoucího také k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje".
Záměrem takto rozvojově koncipovaného cíle je postupné dosažení ekonomické, sociální a kulturní úrovně regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy. Dosažení tohoto globálního cíle je podmíněno zlepšováním dopravní dostupnosti a obslužnosti území, což je základní předpoklad pro efektivní využívání ekonomického a sociálního potenciálu území, zkvalitňování podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově a využití existujícího potenciálu v oblasti cestovního ruchu.
Strategie ROP JV plně zohledňuje obnovenou Lisabonskou agendu a navržené strukturální intervence jsou v souladu se strategií lisabonských cílů vedoucích k dosažení růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.11
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.14
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále ROP MS) je zpracován pro období let 2007-2013, ve kterém tento region patří do Cíle Konvergence. ROP MS bude financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Region soudržnosti Moravskoslezsko je územně totožný s územím Moravskoslezského kraje. Regionální operační programy jsou součástí jak Národního rozvojového plánu, tak i Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který je základním národním programovacím dokumentem pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007-2013. ROP MS vychází z cílů Strategických obecných zásad Společenství a je vypracován ve shodě s Nařízeními ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro příští programové období. ROP MS 2007-2013 také odráží strategické cíle Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2005-2008, které jsou financovatelné z prostředků Evropské unie.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.10
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severovýchod

Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod je programový dokument určující priority regionu pro programovací období Evropské unie na léta 2007 - 2013. ROP Severovýchod je jedním z celé soustavy programovacích dokumentů připravovaných ČR a jejími regiony. ROP Severovýchod zohledňuje koncepční podkladové materiály regionální úrovně a především hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje ČR a EU. Mezi tyto dokumenty patří zejména Strategické obecné zásady Společenství, Národní rozvojový plán České republiky a na něj navazující Národní strategický referenční rámec, který kromě definice hlavních cílů a priorit ČR na následující programové období specifikuje rozdělení prioritních oblastí mezi jednotlivé tématické/sektorové operační programy a regionální operační programy.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.13
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz