Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Severozápad

Globální cíl ROP Severozápad
Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.
Obsahem globálního cíle ROP Severozápad je zejména vytváření prostředí pro podnikání a investice v regionu a tím přispět ke konvergenci regionu ke standardům (průměrné úrovni) rozvoje EU/ČR.
Celková konvergence (transformace a přiblížení regionu průměru EU) regionu bude jistě ovlivněna i řadou dalších faktorů, jako je podpora podnikání, přílivu investic atd., na jejichž řešení se zaměřují další programy a politika.
ROP v tomto kontextu tvoří komplementární program k tématickým OP a Programu rozvoje venkova, na které navazuje, cíleně je doplňuje a napomáhá tak k zvýšení účinnosti výstupů, výsledků a dopadů těchto programů.
S ohledem na charakter území a specifika jednotlivých identifikovaných problémů regionu je předpokládána značná územní diferenciace při jejich řešení se zaměřením na:
zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury;
zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí tj. environmentální, ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj);
zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.09
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. Tento program vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, jako jsou Program rozvoje Středočeského kraje a další sektorové či průřezové koncepční materiály. ROP NUTS 2 Střední Čechy je v souladu se zákonem č. 138/2006 Sb., novelizující zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
ROP NUTS 2 Střední Čechy kromě uvedených podkladových materiálů regionální úrovně zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku. Mezi takto využité podklady patří zejména Strategické obecné zásady Společenství, Národní rozvojový plán České republiky a na něj navazující Národní strategický referenční rámec, které kromě definice hlavních priorit ČR a EU na následující programové období specifikují "dělbu" prioritních oblastí mezi jednotlivé tematické a regionální operační programy, a další metodické či pracovní podklady.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.15
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Střední Morava

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.12
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

Společný regionální operační program Společný regionální operační program

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.
Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.
SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.
Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.1.05
Datum ukončení:31.12.2013
Zobrazit detail

SROP - Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro podnikání SROP - Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro podnikání

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005-601.08.06
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

SROP - Opatření 6.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v obcích SROP - Opatření 6.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v obcích

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005-601.08.07
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

Zemědělství Zemědělství

Podle ustanovení v článku 4 nařízení o předvstupním
partnerství (EC 622/98), celková dohoda o programu Phare 200 bude záviset na závazku Vlády ČR, jak je popsáno v jednotlivých projektových fiších.
Celkovým cílem programu je pomoci ČR ke splnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, kterými jsou:
- stabilita institucí zajištujících demokracii, vládu práva, respektu k lidským právům a ochranu menšin
- existence fungující tržní ekonomiky a kapacit schopných vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržním prostředím v EU
- schopnost přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie
- podmínkou pro integraci je přizpůsobení se administrativním strukturám Unie, tak aby legislativa Společenství mohla být efektivně uplatňována příslušnými správními a soudními orgány
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2002/000-282.05
Datum ukončení:31.10.2005
Zobrazit detail

00 10 Česká republika 00 10 Česká republika

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0010
Datum ukončení:31.10.2003
Zobrazit detail

00 16 Česká republika 00 16 Česká republika

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0016
Datum ukončení:30.11.2003
Zobrazit detail

1999 CBC Phare ČR - Německo 1999 CBC Phare ČR - Německo

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9914
Datum ukončení:30.09.2003
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz