ACC i Transfer Technologii w Euroregionie Nisa-Nysa

Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/13.03572
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.05.2013
Termín ukončení:30.04.2014
Žadatel:Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
IČ:23048061

Popis projektu

Akademickie Centrum Koordynacyjne w ERN (ACC) powstało w 1991 roku aby umacniać współpracę uczelni wyższych, funkcjonujących na terenie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego w Euroregionie Nysa. Obecnie zrzesza 6 placówek uczelnianych funkcjonujących w czeskiej, polskiej i niemieckiej części ERN. Siedziba Sekretariatu ACC znajduje się w TUL.
Działalność Akademickiego Centrum Koordynacyjnego związana jest ze wspomaganiem europejskiego kształcenia akademickiego pod kątem zapisów Deklaracji Bolońskiej. Skoncentrowana jest w szczególności na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-badawczych i dydaktycznych na terenie Euroregionu Nysa (ERN).
Organizując międzynarodowe sympozja studentów, seminaria naukowe, warsztaty i konkursy aktywizuje i motywuje studentów do twórczego podejścia do rozwiązywania zadań badawczych. W ramach tychże działań umożliwia transfer kompetencji międzykulturowych i wielojęzykowych oraz wspomaga mobilność studentów i dydaktyków.
Transfer technologii z uczelni wyższych do przedsiębiorstw jest ważnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości pogranicza polsko-czeskiego w obliczu współczesnych wyzwań dla gospodarki obu krajów. Organizacja konferencji tym zakresie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat sposobów transferu badań naukowych do przemysłu oraz polepszenia kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami szkolnictwa wyższego na terenie ERN. Konferencja odbędzie się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w listopadzie 2013. Planowany jest udział 80 osób, 50 uczestników ze strony polskiej i 30 ze strony czeskiej, przy czym zakłada się, że 70% z nich będzie pochodziło ze środowiska akademickiego oraz przedstawicieli władz samorządowych a 30% ze środowiska przedsiębiorców.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 15 030
z toho Příspěvek EU: 12 776
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 255
z toho Národní veřejné prostředky: 1 503
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 752

Dopady projektu mapa

Kraj: Liberecký

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz